Vyhľadávanie:

Chce úspešne dokončiť projekt

Chce úspešne dokončiť projekt

S Ladislavom Horváthom o živote a práci v Svetovej oceliarskej asociácii

Už vyše roka pôsobí Ladislav Horváth z útvaru generálneho manažéra pre Výskum a vývoj USSE v Svetovej oceliarskej asociácii. Koncom marca tohto roku navštívil krátko Košice i svoju materskú firmu. Pracovne. Bol súčasťou medzinárodného tímu, ktorá prišla do metropoly východného Slovenska zhodnotiť doterajší priebeh prác na projekte zaoberajúcom sa problematikou energetickej náročnosti v oceliarskom priemysle. Navrhli sme mu rozhovor. Ladislav Horváth našu ponuku prijal.

· V Svetovej oceliarskej asociácii (World Steel Association) pôsobíte ako manažér pre environment a technológie. Poviete nám o poslaní tejto organizácie a jej zámeroch viac?
World Steel Association alebo worldsteel je nezisková organizácia so sídlom v belgickom Bruseli, druhú kanceláriu otvorili pred šiestimi rokmi v Pekingu. Svetová oceliarska asociácia je jedným z najväčších a najdynamickejšie sa rozvíjajúcich priemyselných združení na svete. Zastupuje približne 170 výrobcov ocele, vrátane sedemnásť z dvadsiatich najväčších svetových oceliarskych spoločností, ďalej národné a regionálne oceliarske priemyselné asociácie a oceliarske výskumné ústavy. Jeho členovia produkujú približne 85 percent z celosvetovej výroby ocele.
World Steel pôsobí ako stredisko koordinácie pre oceliarsky priemysel, poskytuje celosvetové vedenie pri všetkých hlavných strategických otázkach, ktoré majú vplyv na toto priemyselné odvetvie, a to s osobitným zreteľom na trvalú udržateľnosť z ekonomického hľadiska, z hľadiska životného prostredia a zo sociálneho hľadiska. Propaguje oceľ a oceliarsky priemysel vo vzťahu k zákazníkom, priemyslu, médiám a širokej verejnosti. Pomáha svojim členom pri rozvoji trhu s oceľou a presadzuje pracovné prostredie s nulovou úrazovosťou zamestnancov a dodávateľov oceliarskeho priemyslu.

· Aké výhody firmám či združeniam členstvo v asociácii poskytuje?
Členský "balíček" umožňuje prístup k najnovším technickým a ekonomickým údajom týkajúcim sa priemyselných trendov a výkonov, ktoré majú vplyv na oceliarsky priemysel, a to prostredníctvom extranetu vyhradeného len pre členov. Majú tiež prístup k údajom, správam, publikáciám a rozhodujúcim odborným prácam. K výhodám patrí aj zapojenie sa do programov vývoja spoločného trhu a iniciatív na medzinárodnej úrovni, rozvoj spolupráce s inými odborníkmi oceliarskeho priemyslu z celého sveta na schôdzach, podujatiach a výročnej konferencii a účasť vo významných pracovných skupinách, na verejných diskusiách a vo výboroch v rámci celého priemyselného odvetvia.

· Čím dnes žije Svetová oceliarska asociácia? Aké výzvy, príležitosti, ale i ohrozenia stoja pred jej členmi, ale aj celým oceliarskym svetom?
Asociácia v roku 2012 zameriava svoju pozornosť na udržanie vysokej kvality ekonomickej analýzy, budovanie členstva na všetkých rozvíjajúcich sa trhoch s oceľou, na pokračujúci dôraz na zlepšenie výkonu v oblasti bezpečnosti práce, podporu pozitívneho obrazu ocele a posilnenie spolupráce s regionálnymi, národnými a miestnymi združeniami.
Pred World Steelom stojí niekoľko výziev a cieľov. Zámerom je vydávať porovnávaciu analýzu a riadiť celosvetové iniciatívy týkajúce sa zlepšenia v oblasti životného prostredia, technológie, bezpečnosti a osobnostného rozvoja, podporovať príležitosti pre rozvoj globálneho trhu s oceľou a propagovať oceľ v celosvetovom rozsahu. Cieľom tiež je včas poskytovať celosvetové ekonomické údaje a analýzu globálneho oceliarskeho priemyslu a jeho hodnotového reťazca, ako i hodnotenia aspektov týkajúcich sa životnosti ocele, či zvýšiť povedomie, pochopenie a podporu pre oceliarsky priemysel u všetkých vonkajších zainteresovaných strán a kľúčových potenciálnych zákazníkov po celom svete a podporovať hospodársku súťaž na trhu.

· Pracujete na projekte Znižovanie energetickej náročnosti v oceliarskom priemysle, do riešenia ktorého je zapojený rad svetových odborníkov z viacerých firiem, výskumných ústavov a združení. Ako takáto práca prebieha a ako tím pri hľadaní odpovedí na dôležité otázky projektu pokročil?
Do tohto projektu sa zapojilo 31 oceliarskych korporácií, organizácií a asociácií z celého sveta, ktorých produkcia predstavovala v roku 2010 približne 374 miliónov ton ocele, čo predstavuje zhruba 26,4 percenta z celkovej výroby ocele vo svete. V rámci U. S. Steel Corporation je za projekt zodpovedný Peter Mosný, riaditeľ pre environmentálne záležitosti U. S. Steel Košice. Hlavným cieľom projektu je analyzovať možnosti zníženia energetickej náročnosti výroby ocele v kombinovanom hutníckom cykle. Prvým krokom bolo vypracovanie zoznamu energeticky najúčinnejších techník a technológií využívaných v hutníckom závode a takisto metódy na stanovenie energetickej náročnosti výroby ocele v hutníckom závode. Táto metóda sa opiera o metodiku použitú v IISI (predchádzajúci názov World Steel) správe z roku 1998. Energetická náročnosť výroby ocele bude stanovená pre základné procesy výroby ocele na báze GJ na tonu teplého zvitku, resp. GJ na tonu daného produktu.
Znamená to, že porovnáme nielen celkovú energetickú náročnosť závodu, ale aj energetickú náročnosť tzv. podprocesov, ako je výroba koksu, aglomerátu, surového železa, ocele, výroba pary, elektrickej energie, kyslíka, dusíka a tak ďalej až po teplý zvitok. V ďalšom kroku zadefinujeme tzv. referenčný (teoretický) závod, ktorý bude obsahovať ekonomicky a technologicky dostupné energeticky účinné technológie, s ktorými by mal referenčný závod dosiahnuť najnižšiu dosiahnuteľnú energetickú náročnosť v súčasnosti. Energetická náročnosť všetkých závodov zapojených do tohto projektu bude porovnaná s týmto referenčným závodom a zároveň sa výsledky závodov porovnajú aj medzi sebou. Na záver sa stanoví aj vplyv kvality vstupných materiálov na energetickú náročnosť výroby ocele. Takto by sme mali dostať prehľad o súčasnej energetickej náročnosti vyrobenej tony ocele vo svete a zároveň odhaliť možnosti ako znížiť energetickú náročnosť na reálne dosiahnuteľnú hodnotu.
Ďalším cieľom projektu je analyzovať tzv. extra úlohy. Členovia tímu ich doteraz zadefinovali štyri. Týkajú sa napríklad problematiky skutočnej účinnosti suchého chladenia koksu, identifikácie, definovania optimálneho využitia priemyselných plynov vznikajúcich v procese výroby ocele či vplyvu zloženia vsádzky na energetickú efektívnosť postupu výroby ocele.

· Spolupracujete s európskymi, americkými i ázijskými kapacitami vo svojom odbore. Čo vám rok medzi svetovou oceliarskou elitou dal?
Za ten rok, čo pracujem pre World Steel, som sa naučil veľmi veľa. Práca v medzinárodnom tíme, ktorého členovia sú z celého sveta - od Južnej Kórei, Číny, Saudskej Arábie, európskych krajín ako napríklad Talianska, Nemecka, Holanska, až po Brazíliu a Mexiko v Južnej Amerike, je pre mňa veľkou výzvou. Mentalita ľudí je samozrejme rôzna, a to sa niekedy prejaví aj na stretnutiach. Mal som možnosť navštíviť štyri oceliarske spoločnosti a ich závody tu v Číne a niekoľko závodov v Brazílii. Zúčastnil som sa na dvoch konferenciách v Šanghaji a ďalších dvoch v Pekingu, ktoré boli spojené s výstavami a na ktorých sa zúčastnila elita oceliarskych spoločností z celej Ázie. Na takýchto podujatiach sa môžem stretnúť s najväčšími osobnosťami oceliarskeho priemyslu. Ich prednášky sú pre mňa veľkým prínosom. Skúsenosťou, ako sa hovorí na nezaplatenie, je aj moja spolupráca zo zástupcami dvoch najväčších čínskych oceliarskych asociácií CISA a CSM.

· Na istý čas sa stal Peking, hlavné mesto Číny, jej správne a kultúrne centrum, pre vás i vašu manželku dočasným domovom. Zvykli ste si rýchlo? Sú naše kultúry naozaj až tak odlišné?
Zvykli sme si? Museli sme! Je to tu úplne iné. Stačí si len predstaviť, že v Pekingu býva bez väčších problémov dvadsať miliónov ľudí. Je to neskutočné... Tá dynamika rozvoja, stavby, cesty, doprava... A všetko funguje! Číňania sú veľmi pracovitý a zároveň veľmi priateľský národ. Najviac si vážia rodinu a rodinný život. V ich kultúre je rodina veľmi dôležitá a uctievajú si svojich predkov.

· Peking je známy nádhernými pamiatkami. Mali ste už možnosť obzrieť si ich? Navštívili ste už Zakázané mesto alebo Chrám nebies, obzreli ste si Námestie Nebeského pokoja?
Samozrejme, vo voľnom čase radi navštevujeme a objavujeme pamiatky v Číne, hlavne v Pekingu. Mali sme možnosť navštíviť aj Shanghai, jedno z najmodernejších miest v Číne, a takisto Qingdao a zároveň aj ďalšie menšie priemyselné mestá, ako napríklad Anshan, kde má sídlo Ansteel Corporation. Peking je známy svojimi pamiatkami, ktoré ohúria každého, kto má možnosť ho navštíviť. Medzi najkrajšie patrí samozrejme Zakázané mesto, Chrám nebies a takisto Letný palác. Spomedzi nových stavieb by som rád spomenul Birds Nest (National Stadium) a CCTV Headquarter v Pekingu respektíve v Šanghaji - časť Pudong, ktorú postavili za dvadsať rokov!

· Čo vás v Číne najviac zaujalo alebo prekvapilo?
Zaujal ma postoj Číňanov k práci a k ich cieľom. Majú veľmi náročné ciele, ktoré sa pokúšajú dosiahnuť za každú cenu. Napríklad Čína si stanovila cieľ zredukovať spotrebu energií v priemysle do roku 2015 oproti roku 2010 o 21 percent. Tento cieľ platí nielen pre oceliarstvo, ale aj pre ostatné odvetvia priemyslu, vrátane cementárskeho, chemického a tak ďalej. Organizujú stretnutia, konferencie a pozývajú expertov z celého sveta, aby sa zapojili do riešenia tohto problému. A čo ma prekvapilo? Prekvapil ma hlavne prístup ľudí. Sú veľmi príjemní a stále sa nám pokúšajú pomôcť. Na oplátku od nás obvykle len chcú, aby sa mohli s nami odfotografovať. Zaujímavé je aj to, že my si pri návšteve pamätihodností fotografujeme pamiatky a historické budovy a oni nás.

· Reprezentovať United States Steel Corporation budete v Svetovej oceliarskej asociácii ešte dva roky. Čím, akými aktivitami a povinnosťami budú naplnené?
Mojím hlavným cieľom je úspešne dokončiť svoj projekt. Do roku 2014 by som mal skompletizovať správu s príslušnými kapitolami. Koncom minulého roka ma vymenovali aj za dočasného manažéra pre bezpečnosť tu v Číne. Doteraz sme zorganizovali dva bezpečnostné workshopy, na ktorých sa zúčastnilo štrnásť zástupcov výrobcov ocele z Číny. Na tento ešte máme naplánované dve ďalšie stretnutia. Hlavným zámerom je zdieľať informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a tým prispieť k zníženiu úrazovosti v oceliarskom priemysle. Ďalším mojím osobným cieľom je naučiť sa trochu po čínsky. Je to jazyk, ktorý sa stáva vo svete čím ďalej tým viac dôležitejším.

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...