Vyhľadávanie:

Cieľ - zlepšiť environmentálne povedomie

Cieľ - zlepšiť environmentálne povedomie

Kontinuálne zlepšovanie v oblasti životného prostredia v druhej fáze

S cieľom zlepšiť environmentálne povedomie a správanie sa všetkých zamestnancov začala spoločnosť U. S. Steel Košice v lanskom roku s implementáciou nového vzdelávacieho programu - CITE. Program, ktorý umožňuje získať základné vedomosti a zručnosti v oblasti kontinuálneho zlepšovania životného prostredia, bol úspešne realizovaný v desiatich podnikoch U. S. Steel Corporation a vďaka inovačnému prístupu a výsledkom získal v USA celonárodné ocenenie. V podmienkach košickej oceliarskej spoločnosti je rozdelený na tri základné moduly.

"Od januára do júla 2004 absolvovalo prvý modul, CITE I, približne 17 tisíc zamestnancov U. S. Steel Košice, vrátane jej dcérskych spoločností," konštatuje koordinátorka projektov z útvaru GM pre environment Jana Protivňáková. "Účastníci školenia získali základné informácie o globálnych ekologických problémoch ľudstva, o citlivých témach životného prostredia v Slovenskej republike, o vplyve našej fabriky na životné prostredie, o zariadeniach na jeho ochranu, o zákonoch SR a Európskej únie i o interných predpisoch súvisiacich s touto problematikou, o postupoch pri ochrane životného prostredia, ako aj o environmentálnych investíciách, ktoré spoločnosť U. S. Steel už realizovala a ktoré v blízkej budúcnosti plánuje realizovať." Dodáva tiež, že tréning sa stretol s pozitívnym ohlasom, o čom svedčia aj údaje z hodnotiacich dotazníkov, ktoré zamestnanci po školení vyplňovali. Výsledné hodnotenie dosiahlo na stupnici 1 až 5, pričom 1 je najlepšie, úroveň 1,54.

Model CITE II, ktorý je určený pre zamestnancov výrobných prevádzok, začal útvar GM pre environment v spolupráci so školiteľmi CITE, realizovať v novembri 2004. Prvými divíznymi závodmi, kde sa už školenia rozbehli naplno, sú Teplá valcovňa, Studená valcovňa a Zušľachťovne. Od januára tohto roka k nim pribudnú ostatné. Obsah tréningov tohto modulu je špecifickejší. Pozostáva z podrobného prehľadu výrobných procesov divíznych závodov, zo špecifických ekologických stanovísk a pracovných postupov jednotlivých DZ, z detailných environmentálnych požiadaviek spoločnosti na výrobný závod, z riešení mimoriadnych udalostí alebo ekologických havárií a tiež z environmentálneho manažérskeho systému v divíznych závodoch. Do júla tohto roku by mal byť, poľa slov Jany Protivňákovej, preškolený na tejto úrovni každý zamestnanec. Potom príde na rad CITE III, školenie špecifického procesu práce, cieľom ktorého je zlepšiť prevádzkové praktiky v oblasti environmentu a postupne ich zapracovať do výstupov programu JOBS.

"Pripravujeme tiež ďalšie školenia, časovo menej náročné, ktorými sa chceme vrátiť k CITE I," dodáva Jana Protivňáková. "Ich účastníci získajú najnovšie poznatky zo sveta a oboznámia sa s výsledkami spoločnosti U. S. Steel Košice v oblasti ochrany životného prostredia v uplynulom roku. Na tomto tréningu spoločne zhodnotíme, kde nastalo zlepšenie a na čom treba ešte popracovať."

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...