KONTAKT  |    _eng _sk

Čo mi dala celoročná prax v U. S. Steel Košice
           Pridané: 10.07.2019
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: Študenti

Naši budúci kolegovia o svojich skúsenostiach a poznatkoch vo fabrike

Skončil sa tretí ročník celoročnej praxe študentov v košickej oceliarni. Pre väčšinu z vyše šesťdesiatich vysokoškolákov, predovšetkým poslucháčov viacerých fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, znamenala prvú skúsenosť s reálnym podnikom. A ako svorne tvrdia, v žiadnom prípade to nebolo len o peniazoch na prilepšenie, ale aj o možnosti odborne rásť pri riešení konkrétnych projektov pod dohľadom skúsených mentorov. Jedenástim z nich, ktorí sa vďaka výbornému hodnoteniu stávajú našimi kolegami, sme položili rovnakú otázku: Čo vám dala celoročná prax v košickej oceliarni? Vyjadrenia piatich sme priniesli v májovom vydaní Ocele východu, dnes ponúkame odpovede zvyšných šiestich.

MENTOR MI VYCHÁDZAL VO VŠETKOM V ÚSTRETY

Peter BABČANSKÝ, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, prax - DZ Mechanika:

„Po absolvovaní bakalárskeho stupňa štúdia na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach som mal na výber niekoľko perspektívnych inžinierskych odborov. Zvolil som si  oblasť zvárania a povrchových úprav. Ako študent prvého ročníka som bol povinný absolvovať prax vo výrobnom podniku. Na našej katedre výrobných technológií mi jeden z doktorandov porozprával svoje pozitívne dojmy z letnej stáže v U. S. Steel Košice a načrtol možnosť pokračovať na celoročnej praxi. Prihlásil som sa a na svoju veľkú radosť som sa medzi účastníkov stáže dostal. Čakali ma dva mesiace pracovných povinností v divíznom závode Mechanika pod vedením Róberta Ordoša. Dostal som projekt, ktorý som musel vypracovať a získal som veľmi užitočné profesionálne skúsenosti s prácou v jednom z najväčších podnikov v krajine. Absolvoval som tiež prínosné semináre a školenia. Letná stáž napokon vyvrcholila vypracovaním zadania, na riešení ktorého sme pracovali v tímoch. Na záverečnom ceremoniáli v prítomnosti prezidenta spoločnosti som sa nazdával, že týmto pre mňa spolupráca s U. S. Steel Košice končí. Na moje prekvapenie ma ale prijali na celoročnú prax, a tak som v októbri opätovne nastúpil do DZ Mechanika. Ocitol som sa v známom prostredí v spoločnosti staronových kolegov. Tentoraz som dostal zadanie s témou navárania. Spočiatku som sa obával, či vôbec budem schopný skĺbiť štúdium s prácou. Mal som však veľmi flexibilný pracovný čas a môj mentor mi vychádzal v ústrety. Bol som schopný lepšie spoznať pracovné prostredie závodu a získať hlbšie vedomosti o pracovných procesoch, ktoré sa uplatňujú v podniku. Príjemne som bol zaskočený spôsobom, ako sa mi môj mentor Róbert Ordoš venoval, a to napriek návalu práce, ktorá ho každý deň čakala. Bol mi ochotný vysvetliť všetky záležitosti výroby, ktoré mal na starosti on a jeho podriadení. Okrem toho ma osobne niekoľkokrát previedol po ústredných mechanických dielňach a ďalších pracoviskách, ktoré patria pod divízny závod. Zoznámil som sa tiež s pracovníkmi zodpovednými za technologické postupy, ktoré sú nutné pre celkové riadenie objednávok. Podrobne som sa oboznámil aj so spracovaním procesov a postupov, ktoré sú zahrnuté v povinnostiach zváracích inžinierov. Ohromil ma rozsah vedomostí a skúseností, ktoré títo pracovníci musia mať. Okrem bežných znalostí, ktoré sa od strojných inžinierov očakávajú, musia byť zbehlí v hutníctve, metalurgii, v mechanike a ďalších oblastiach technických vied. Sú zodpovední nielen za technickú prípravu zvárania, ale aj za bezpečnosť prevádzky a technológiu výroby. Získal som veľký rešpekt pred tým, koľko skúseností musí  mať pracovník zodpovedný za technologickú prípravu, aby bol schopný zosúladiť požiadavky zákazníka s reálnymi možnosťami výroby a technickými obmedzeniami závodu. V rámci celoročnej praxe som nadobudol veľmi cenné znalosti z oblasti klasických strojárskych technológií, prípravy výroby, výberu materiálov a navrhovania konštrukčných uzlov a celkov. Zoznámil som sa s postupmi a procesmi, ktoré sú používané v reálnych výrobných podmienkach. Pre môj profesionálny rast bola celoročná prax asi tým najlepším spôsobom, ako spojiť skutočné praktické znalosti a teóriu. Za vrchol mojej celoročnej praxe považujem skutočnosť, že mi bola ponúknutá pracovná pozícia v U. S. Steel Košice napriek veľkej konkurencii, ktorej som ja a ostatní moji budúci kolegovia čelili.“

SOM RADA, ŽE SOM MOHLA BYŤ SÚČASŤOU TOHTO PROJEKTU

Klaudia KOLLÁROVÁ, Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach, prax - DZ Doprava:

„Čo mi celoročná prax v U. S. Steel Košice dala? V prvom rade ďalšiu pracovnú skúsenosť, ktorá ma posunie o krok ďalej a umožní mi byť o niečo lepšia. Každopádne, prax v jednej znajväčších spoločností východu dobre vyzerá aj  v životopise. Samozrejme, praxou som získala mnoho zručností, vedomostí a informácií. Mala som menšie obavy, keď som sa dozvedela, že som bola zaradená do DZ Doprava, pretože s dopravou, keďže študujem priemyselnú logistiku, nemám toľko skúseností. To sa ale v priebehu niekoľkých mesiacov zmenilo. Hlavne vďaka môjmu mentorovi Martinovi Bujňákovi, ktorý mi všetko podrobne vysvetľoval, snažil sa, aby som procesy a činnosti na ich pracovisku pochopila čo najlepšie.

Zo začiatku mi nebolo všetko jasné, ale postupne mi ukázal celý podnik z hľadiska dopravy, čo bolo veľmi zaujímavé a pomohlo mi to spojiť si informácie. Teraz už viem rozlíšiť druhy vozňov, viem, akým spôsobom sa dajú nakladať a vykladať a hlavne, ako a kto zabezpečuje ich prepravu a mnoho iných vecí. Zakaždým som mohla sledovať prácu dispečerov aj z môjho pohľadu v stresových situáciách, keď si ale oni museli zachovať chladnú hlavu a vyriešiť veci tak, aby to bolo dobré. To mi dalo cennú skúsenosť a prinútilo ma uvažovať o tom, že v niektorých situá­ciách si človek nemôže dovoliť podľahnúť stresu či panike.  Ďalšími pre mňa cennými skúsenosťami bolo to, že ma môj mentor brával na porady, či už v podniku alebo mimo neho. Na nich sa prerokovávali projekty, hodnotili výsledky a iné dôležité veci a ja som mohla na vlastné oči vidieť, ako taká porada prebieha, akú má formu, počúvala som názory odborníkov a učila sa. Samozrejme, veľa som sa naučila aj zo samostatnej práce, ktorá mi bola zadaná. Či už išlo o štatistiku, dennú rutinu, ktorú bolo nutné zapísať alebo o riešenie dôležitejšieho projektu. Naučila som sa, že všetko, čo sa odo mňa dostane ďalej, musí byť správne urobené, pretože niekto iný s tým môže ešte pracovať. Naučila som sa ešte väčšej zodpovednosti a samostatnosti. Prax v U. S. Steel Košice mi v neposlednom rade dala množstvo zaujímavých, milých a vtipných momentov, na ktoré budem spomínať. Som rada, že som mohla byť súčasťou tohto projektu.“

ZNALOSTI A ZRUČNOSTI – NAJVÄČŠIE PLUS

Dominik BARTKO, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, prax – Technická diagnostika:

„Ako poslucháč odboru inžinierska geodézia a kartografia som v októbri minulého roka mal možnosť zapojiť sa do programu celoročnej praxe študentov vysokých škôl. Na prijímacom pohovore mi inžinier Jozef Tutko ponúkol pracovať v odbore technickej diagnostiky. Pre mňa, budúceho geodeta, to bola veľká príležitosť nielen sa niečo nové naučiť, ale aj prepojiť moje znalosti z vysokej školy s reálnou praxou.

Postupne som s pracovníkmi technickej diagnostiky absolvoval rôzne merania v areáli U. S. Steel Košice, najčastejšie, vzhľadom na  moje študijné zameranie, geodetické merania, a to za pomoci výhradne geodetických prístrojov, akým je napríklad nivelačný pristroj SOKKIA C410, ktorý sme používali pri určení výškových rozdielov. Teodolit LEICA T110 nám zasa pomáhal najmä pri smerovom ustanovení strojných zariadení. Postupne som sa stretával aj s iným pracovnými činnosťami - meraním hrúbky potrubia pomocou hrúbkomeru alebo ultrazvuku, vykonávaním penetračnej skúšky, smerovým a výškovým ustanovením prevodoviek, ventilátorov, hriadeľov a podobne. Oddelenie technickej diagnostiky je pracovisko, na ktoré keď sa dostanete,  spoznáte celú fabriku. Získal som tu znalosti a zručnosti, ktoré neboli súčasťou môjho štúdia na vysokej škole, a to beriem ako najväčšie plus tejto praxe. Mám z nej len pozitívne dojmy a vrelo by som ju odporučil každému študentovi, ktorý by mal záujem pracovať v takomto priemyselnom podniku.

PRAX MI PONÚKLA NOVÝ POHĽAD NA PRACOVNÝ ŽIVOT

Kristína FAZEKAŠOVÁ, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, prax – Podpora výroby:

„O tom, že spoločnosť U. S. Steel Košice ponúka študentom celoročnú prax som sa dozvedela pred dvoma rokmi náhodou v škole. Na webe som si našla doplňujúce informácie a poslala prihlášku. Na začiatku sa ma každý pýtal, aké mám očakávania, či sa mi tu páči a čo bude neskôr. Ani na jednu z týchto otázok som nepoznala odpoveď. Vedela som len, že táto možnosť, ktorú som dostala, mi ukáže niečo, o čom mám hmlisté predstavy len z učebníc a kníh. Vďaka flexibilite celoročnej praxe som bola schopná zlúčiť všetky svoje povinnosti a záľuby a vedela si nastaviť celý týždenný rozvrh.  Je vynikajúce, že som si mohla sama vybrať dni, keď tu môžem chodiť a nevymeškať kvôli tomu ani zo školy. Prvé dva mesiace boli skôr na moje zorientovanie a zoznámenie sa s kolegami. S mentorom sme si prešli jednotlivé technologické prevádzky a všetko mi vysvetľoval. Bola som zapájaná do projektov, na ktorých pracovali. Takto som dostala príležitosť zoznámiť sa so systémom fungovania U. S. Steel Košice. Neskôr som sa zúčastňovala na pracovných stretnutiach a tiež na výberovom konaní externých dodávateľov.

Všetci kolegovia a hlavne mentor mi boli počas celého trvania praxe nablízku. Vždy som sa mohla na nich obrátiť s akoukoľvek otázkou a stále mi dobre poradili. Vďaka nim som sa mohla v novom a nepoznanom prostredí cítiť dobre. Keďže študujem odbor integrované systémy riadenia, moja špecializácia je zameraná na kvalitu, som rada, že som mohla nahliadnuť do procesov riadenia kvality v spoločnosti. V tejto oblasti by som sa chcela aj naďalej vzdelávať.  S odstupom času viem úprimne povedať, že aj keď som nemala nejaké očakávania, veľa sa zmenilo. Táto prax mi ponúkla nový pohľad na pracovný život a informácie, ktoré sa stále snažím spracovať, vypĺňajú miesta medzi knihami a obohacujú moje vedomosti. Či sa mi tu páči? Priznávam, že zo začiatku som sa bála všetkých nadrozmerných zariadení, ale teraz je to už v poriadku. Keďže pre firmu je prvoradá bezpečnosť, nemám strach prejsť ani cez cestu. Čo bude neskôr? Tak na to sa ma môžete spýtať opäť o rok.“

PRACOVAL SOM SAMOSTATNE AJ V TÍMOCH

Rastislav KOSTELNÍK, Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, prax v IT:

„Všeobecne môžeme povedať, že prax a odborné skúsenosti sú jedným z hlavných kritérií u potenciálnych zamestnávateľov, a to nielen v odbore IT. Z tohto hľadiska mi študentská prax, ktorú som absolvoval dva razy, poskytla živnú pôdu. Pod vedením skúseného mentora som mal možnosť nadobúdať cenné skúsenosti a zručnosti vo svojom odbore pri riešení rôznych projektov a zadaní. Mal som možnosť nahliadnuť do komplexného procesu návrhu, tvorby, vývoja a dokumentácie softvérových aplikácií. A nielen možnosť nahliadnuť, ale byť priamo jeho súčasťou. Podieľal som sa na viacerých projektoch a zadaniach, ktorých cieľom bolo zlepšenie a modernizácia aktuálne používaných procesov, či návrh nových aplikácií na simulovanie alebo monitorovanie jednotlivých procesov v oceliarni. Časom, po nadobudnutí praxe a skúseností, som mal možnosť pracovať aj samostatne na ostrých kódoch, samozrejme, pod dozorom mentora, ktoré po testovaní a schválení boli nasadené do prevádzky. Nevyhnutnosťou každodennej práce na úseku IT v oceliarni, kde som počas študentskej praxe pracoval, bolo využitie a prehĺbenie poznatkov, vedomostí a informácií z oblastí matematiky, fyziky, programovania, ale aj anglického jazyka. Pre úspešné splnenie zadaných úloh v rámci jednotlivých projektov bolo potrebné správne si rozvrhnúť čas, teda mať správny „time-management“. Taktiež som nadobudol schopnosť pracovať tak samostatne, ako aj v tíme, a to v závislosti od zložitosti a druhu projektu. Všeobecne práca na projekte či zadaní nesie so sebou aj požiadavku na zodpovednosť. V IT sektore je bežnou súčasťou pracovného dňa riešenie problémov pri návrhu, testovaní a vývoji jednotlivých aplikácií. V tomto smere som nadobudol schopnosť vyhľadávať,  spracovávať, triediť a efektívne využívať informácie na vyriešenie vzniknutého problému. Čo dodať na záver? Študentská prax mi dala možnosť porásť v oblasti odborných skúseností a zručností v  dbore IT, ktoré budú prínosom nielen pre mňa, ale aj pre budúceho zamestnávateľa. Rozšírila mi rozhľad v oblasti výroby a spracovania ocele a dala mi možnosť rásť aj v oblasti osobnostných vlastností.“

VO FABRIKE SOM ZÍSKAL VEĽA SKÚSENOSTÍ I PRIATEĽSTIEV

Andrej PETRÍK, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, prax – DZ Údržba:

„Správa, že budem praxovať v DZ Údržba, ma veľmi potešila. Prvé týždne som spoznával jej úseky, činnosť a problémy, a pri tom som stále hľadal možnosť aplikácie mojich vedomostí. Dostal som príležitosť zúčastniť sa na investičnom projekte, riešiacom inováciu starších typov poklopových pecí. Toto pracovisko som navštevoval s mojím mentorom, ktorý mi povysvetľoval celú inováciu do detailov a spomenul aj niektoré problémy, ktoré ešte nemali dotiahnuté. Medzi jeden z nich patril aj plameňový ionizačný detektor, ktorý sleduje vzplanutie ohňa v peci a nie stále fungoval správne. Po premyslení mechanizmu funkčnosti som dostal príležitosť využiť svoje vedomosti zo školy. Snímač bol zložený z izolátora a snímacieho drôtu, ktorý je vyrábaný zo žiarupevného materiálu odolávajúceho vysokým teplotám a pritom vytvára tenkú, vysoko odolnú, pasivačnú vrstvu na povrchu. Táto vrstva vzniká reakčnosťou legúr, ktoré majú vyššiu afinitu k atmosfére v peci a prednostne korodujú na povrchu, čím bránia ďalšej erózii, ale hlavne znižujú presun elektrónov a snímač sa obaľuje izolantom. Tieto snímače majú na konci inertný kov, ktorý nereaguje s plynnou atmosférou a nepasíruje sa. Pri zmene dizajnu pece bolo treba zmeniť dizajn snímača, pričom došlo k ich skráteniu a odstráneniu voľným okom neviditeľnej vrstvy slúžiacej na snímanie. Vďaka môjmu vysvetleniu možnosti odstránenia nesprávnej funkčnosti bolo rozhodnuté vyšpecifikovať nové typy detektorov, ktoré mali ideálnu dĺžku a boli vyrobené z materiálu odolávajúceho vyšším teplotám. Podľa mojich informácií snímače od výmeny fungujú správne a detekcia plameňa je v poriadku. Vo fabrike som získal mnoho užitočných skúseností, informácií a hlavne veľa nových priateľstiev.“  

Empty

ODPORÚČAME

30.11.2021
Ocitne sa slovenský priemysel na európskej periférii ?
24.11.2021
Núdzový stav - cesta do práce
15.11.2021
Včera sme otvárali burzu v New Yorku
26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom

Táto stránka používa cookies

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...

  • Dôležité Vyžadované pre správne fungovanie stránky
  • Nastavenia Používajú sa na ukladanie Vašich nastavení
  • Analytika Používajú sa na analýzu návštevnosti
  • Personalizácia Používajú sa na personalizáciu obsahu