Vyhľadávanie:

Diskusia o výrobe, ekológii i nových trendoch

Diskusia o výrobe, ekológii i nových trendoch

Členovia Českej koksárenskej spoločnosti navštívili U. S. Steel Košice

V dňoch 5. až 7. júna 2019 pricestovali do Košíc členovia Českej koksárenskej spoločnosti (ČKS), ktorej významným členom je aj U. S. Steel Košice.

V rámci odborného programu navštívili aj našu fabriku. Účastníkov exkurzie privítal Oto Viszlay, riaditeľ divízneho závodu Koksovňa. Po filme, ktorý v krátkosti predstavil jednotlivé prevádzky U. S. Steel Košice a aktivity spoločnosti vo vzťahu k regiónu a jeho obyvateľom, sa účastníci vybrali do samotných výrobných prevádzok. Samozrejme, návšteva DZ Koksovňa bola prioritou programu, kde sa podrobne oboznámili s výrobou koksu v koksárenských batériách, s technologickým procesmi odsírenia koksárenského plynu a s jeho ďalšou úpravou na využitie v hutníckych prevádzkach, či v energetike.

Ochrana životného prostredia patrí k dôležitým faktorom pri akejkoľvek výrobe, obzvlášť pri výrobe koksu. Aj preto sa hostia zaujímali a diskutovali o odprášení koksárenských batérií, nových materiáloch a trendoch pri vysoko efektívnom tesnení koksárenských komôr, ako aj o čistení znečistenej vody najmä fenolmi a čpavkom v biologickej čistiarni odpadových vôd, ktorá je súčasťou DZ Koksovňa. Návštevníci prejavili živý záujem aj o návštevu ďalších prevádzok, akými bolo kontiodlievanie v DZ Oceliareň a pozinkovacia linka č. 3, ktorá je súčasťou DZ Zušľachťovne a obalová vetva.

Česká koksárenská spoločnosť bola založená v roku 1993 ako občianske združenie  odborníkov, ktorých práca súvisí s výrobou koksu a so spracovaním chemických produktov karbonizácie. Jej členmi sú nielen fyzické osoby, ale taktiež právnické osoby – českí a zahraniční výrobcovia koksu a organizácie, pôsobiace v odbore koksárenstva. ČKS má 147 členov - fyzických osôb a 21 členov - právnických osôb, z toho 6 zahraničných. V rámci odbornej činnosti organizuje ČKS odborné semináre a pravidelné medzinárodné konferencie, vydáva Informačné listy a za účelom výmeny skúseností a poznatkov organizuje tematické exkurzie. V súčasnosti koksárenstvo dosahuje veľmi dobrý štandard. Veľkou výzvou do budúcnosti je však čoraz väčšia heterogenita ťažobných ložísk a s tým súvisiaca kvalita vsádzky, úbytok niektorých významných uhoľných druhov, kvalitatívne požiadavky zákazníkov, životnosť koksárenských batérií, energetická náročnosť výroby koksu a ochrana životného prostredia. ČKS preto vytvára podmienky na otvorenú výmenu názorov a skúseností a spolu s prezentáciou nových technologických poznatkov chce prispieť k riešeniam týchto výziev.     

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...