Vyhľadávanie:

Jubilujúci koksári

Jubilujúci koksári

Päťdesiat rokov výroby koksu na Slovensku 

V závere tohto týždňa uplynie päťdesiat rokov od začatia výroby koksu na Slovensku, za ktorým stoja košickí hutníci. Prvý koks vyrobili naši koksári 12. decembra 1965 na veľkopriestorovej koksárenskej batérii č. 1. „Bol to historický okamih pre celý košický región a dôležitý medzník pre rozvoj hutníckej výroby na Slovensku,“ konštatuje riaditeľ divízneho závodu Koksovňa U. S. Steel Košice Oto Viszlay.

„Prvú etapu výstavby koksovne zavŕšilo v januári 1969 uvedenie do prevádzky veľkopriestorovej koksárenskej batérie č. 2. Ďalšia rozsiahla investičná výstavba závodu prebiehala v rokoch 1979 – 1984. V rámci modernizácie bola postavená veľkopriestorová koksárenská batéria č. 3 typu PVR s výškou komôr sedem metrov, s užitočným objemom 41,6 metrov kubických a kapacitou výroby 1 150 tisíc ton suchého koksu ročne,“ približuje ďalšie medzníky v päťdesiatročnej histórii závodu. „V apríli 1985 sa začala generálna oprava koksárenskej batérie č. 1. Prvý blok spustili opäť do prevádzky v máji 1987 a druhý blok o dva roky neskôr. Súčasťou generálnej opravy bola aj modernizácia strojno-technologického zariadenia. Veľkopriestorová koksárenská batéria č. 2 bola po skončení životnosti trvalo odstavená z prevádzky v roku 1992. Investičné projekty, ako odprašovanie koksovej strany počas vytlačovania koksu a bez emisné obsadzovanie komôr realizované v rokoch 2004 a 2005 v prevádzkach VKB1 a VKB3 prispeli, rovnako ako postupná oprava – premurovanie vykurovacích stien VKB3, ktorá sa začala v roku 2011 (doteraz máme premurovaných 21 vykurovacích stien na bloku B) k ekologizácii výroby koksu,“ uvádza O. Viszlay.

Najväčším investičným projektom v histórii závodu Koksovňa bola výstavba prevádzkového súboru Odsírenie koksárenského plynu. „Dôvodom bolo splnenie emisných požiadaviek – maximálne 0,5 mg/m3 sírovodíka v koksárenskom plyne,“ informuje riaditeľ. „Pri výstavbe bola použitá Clausová metóda – katalytický rozklad čpavku s výrobou kvapalnej síry. Zariadenie je v prevádzke od roku 2010 a jeho súčasťou je i prevádzkový súbor Benzolka a okruh chladiacich vôd.“

Niekoľko ekologických modernizácií a investičných akcií podstúpila aj prevádzka Chémia, v ktorej spracovávajú chemické produkty koksovania. Najvýznamnejšou investíciou bola výstavba Čistiarne odpadových vôd a hermetizácia prevádzkových súborov.

Pri zmienke o prevádzkach koksovne nemôžeme nespomenúť aj prevádzky Príprava vsádzky, Termoprocesy a renovácia výmurovky a Údržbu koksovne. Prvá zodpovedá za vykládku uhlia vhodného na koksovanie, homogenizáciu uhoľnej vsádzky, mletie na požadované granule a dopravu do uhoľných veží koksárenských batérií. Druhá má na starosti servis v oblasti vykurovania koksárenských batérií a opráv žiaruvzdorného muriva s cieľom zabezpečiť ekologické legislatívne požiadavky a zrelosť koksu a tretia, pozostávajúca zo strojnej a elektroúdržby, zodpovedá za prevádzkyschopnosť technologických zariadení koksovne.

Divízny závod, ktorý zamestnáva vyše 580 ľudí, sa môže pochváliť viacerými vynikajúcimi výsledkami. „V rokoch 2011 až 2013 sme po prvý raz v histórii odpracovali dva milióny hodín bez úrazu. Tento výsledok, spolu s výsledkami v oblasti kvality a efektívnosti výrobných postupov a nákladov, nám priniesol postavenie lídra v bezpečnosti práce a spoľahlivosti výroby koksu v korporačnom i stredoeurópskom ponímaní. Pri príležitosti jubilea nášho divízneho závodu by som sa preto rád poďakoval všetkým, ktorí za uplynulých päťdesiat rokov akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomuto úspechu,“ hovorí O. Viszlay.

Riaditelia závodu Koksovňa

1965 – 1970                 Milan MARŠÁLEK

1971 – 1975                 Vasiľ PAČUTA

1976 – 1989                 Ľubomír VLČEK

1990 – 1991                 Ladislav SMARŽÍK

1992 – 1995                 Ondrej TALIGA

1995 – 2001                 Anton KÁNTOR

2001 – 2005                Milan FEDOROV

2006 – 2009                Anton KÁNTOR

2009 – 2010                Ján PETKO

2010 –                          Oto VISZLAY

 

Fakty o závode

• Po výstavbe závod Koksovňa pozostával z prevádzok Príprava vsádzky, Prevádzka VKB1, 2, 3, Chémia, Smolná koksovňa, Prevádzková údržba.

• V roku 1992 odstavili z prevádzky VKB2 a v roku 1996 Smolnú koksovňu.

• V roku 2010 uviedli do chodu prevádzkový súbor Odsírenie koksárenského plynu.

• Od roku 2013 (po organizačnej zmene) má DZ Koksovňa tieto prevádzky: Príprava vsádzky, Výroba koksu, Termoprocesy a renovácia výmurovky, Chémia, Odsírenie koksárenského plynu, Prevádzková údržba.

• Za päťdesiat rokov koksári vyrobili 84,7 milióna ton koksu, ktorý nachádza uplatnenie predovšetkým pri výrobe surového železa v našich vysokých peciach.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...