Vyhľadávanie:

Metalurgia 2013

Metalurgia 2013

V Košiciach sa konala študentská vedecká a odborná konferencia

Minulý týždeň v utorok, 16. apríla 2013, sa na pôde Technickej univerzity v Košiciach uskutočnil devätnásty ročník študentskej vedeckej a odbornej konferencie Metalurgia 2013, majúcej štatút súťaže, ktorú pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia zo Slovenska i zahraničia zorganizovala domovská hutnícka fakulta. Hlavným partnerom podujatia bola spoločnosť U. S. Steel Košice.

Päťdesiatpäť budúcich hutníkov súťažilo s prezentáciami svojich prác v piatich, už osvedčených odborných sekciách - Hutníctvo kovov, Materiály, Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika, Environmentalistika a Integrované systémy riadenia. Ich výkony týkajúce sa obsahu práce, jej grafickej úrovne a prednesu, vystupovania, diskusie, či schopnosti študenta obhájiť výsledky svojej práce, hodnotili sekčné odborné poroty, v ktorých mali svoje zastúpenie okrem vysokoškolských pedagógov aj reprezentanti vedeckých inštitúcií a priemyselných podnikov. V sekciách Hutníctvo kovov a Materiály boli medzi porotcami aj zástupcovia spoločnosti U. S. Steel Košice - riaditeľka pre metalografiu a analýzy porúch Alica Mašlejová, generálny manažér pre výskum a vývoj USSE Peter Korytko a výskumník a vývojár Roman Gbúrik, ktorý na margo súťaže povedal:

"Tohtoročná študentská konferencia hutníckej fakulty Metalurgia 2013 mala v sekcii Materiály veľmi vysokú úroveň. Študenti bakalárskeho a inžinierskeho štúdia ukázali nielen veľmi dobré prezentačné zručnosti, ale vedeli výsledky a závery svojich prác obhájiť pred šesťčlennou komisiou. Z analyzovaných materiálov boli najpočetnejšie zastúpené hliníkové zliatiny a ocele. Z prác, ktoré sa zaoberali oceľou, najviac zaujal katalóg chýb smaltovaných ocelí. Z hľadiska nových technológií bola najzaujímavejšou práca venovaná nedeštruktívnemu koróznemu monitoringu automobilových ocelí, ktorým v budúcnosti bude možnosť predpovedať korózne vlastnosti jednotlivých častí automobilu a iných kovových konštrukcií."

Krátko popoludní boli výsledky súťaže známe. "Práca, um, úspech, budúcnosť - to sú slová, ktoré sa prelínajú celou prehliadkou prác študentskej vedeckej a odbornej konferencie, prehliadkou odbornosti, usilovnosti a tvorivosti našich mladých kolegov, úspešných študentov našej hutníckej fakulty. Organizovanie konferencie patrí medzi tradície, na ktoré je hutnícka fakulta patrične hrdá a ktoré neustále rozvíja a zlepšuje," uviedla prodekanka Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Iveta Vasková, na slávnostnom vyhodnotení konferencie, na ktorom nechýbali prorektor pre vedu a výskum Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, dekan hutníckej fakulty Peter Horňak, členovia hodnotiacich porôt, zástupcovia zahraničných družobných univerzít AGH Krakov, VŠB Ostrava a Silesia University Katowice, partneri z priemyselnej sféry, vrátane Vladimíra Petrova, riaditeľa divízneho závodu Refrako dcérskej spoločnosti RMS, a.s. Košice. Prodekanka ocenila súťažiacich študentov za ich schopnosť prezentovať a obhájiť výsledky svojej práce nielen pred pedagógmi a vedeckými pracovníkmi akademickej obce, ale aj pred odborníkmi z praxe a zablahoželala im k skvelému výkonu.

Prvé miesto v sekcii Hutníctvo kovov obsadil Peter Kurilla s prácou Optimalizácia odsírenia koksárenského plynu, v sekcii Materiály hodnotiacu komisiu najviac presvedčil Ján Varga s Katalógom chýb smaltovaných povrchov. V sekcii Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika zvíťazil Jerguš Štulrajter, ktorý vypracoval návrh novej žiaruvzdornej výmurovky pre šachtovú pec na vápno - CALMIT s r.o., v sekcii Environmentalistika sa najviac darilo Jane Černickej a jej práci pod názvom Potenciál získavania surovín z jestvujúcich skládok odpadov - landfill mining a v sekcii Integrované systémy riadenia Vladimírovi Mošoňovi a jeho návrhu zlepšenia pracovných podmienok z hľadiska ergonómie v organizácii. Ceny víťazom v jednotlivých sekciách odovzdal generálny manažér pre vývoj a výskum USSE Peter Korytko.

A ako hodnotí úroveň konferencie porotkyňa Alica Mašlejová? Práce súťažiacich posudzuje už niekoľko rokov a v čase, keď pôsobila na hutníckej fakulte, tieto konferencie dokonca aj organizovala, takže, ako vraví, má k tejto činnosti srdečný vzťah. "Ako študentka prvého ročníka hutníckej fakulty som jednu sekciu aj vyhrala. Spací vak, ktorý som si za výhru kúpila, mi slúži doteraz," prezradila. "Úroveň súťaže v tomto roku bola oveľa vyššia a na prekvapenie, študenti bakalárskeho štúdia boli veľmi dobrí. Zaujali ma práce zaoberajúce sa biomasou a možnosťami jej použitia pri čiastočnej náhrade paliva - koks prachu rôznymi druhmi biomasy. Študenti problematike naozaj rozumeli, takže som mohla s nimi na úrovni aj diskutovať a nedali sa zaskočiť ani "zákernými" otázkami zvyšných troch kolegov z hodnotiacej poroty. Výherca našej sekcie bakalár Peter Kurilla bol tiež výnimočne dobrý, jeho práca o Optimalizácii odsírenia koksárenského plynu bola výborná. Vidieť, že mal konzultanta, ktorý sa mu poctivo venoval. Druhý skončil a aj cenu za najlepšieho bakalára získal veľmi šikovný Roland Mežibrický. Venoval sa spomínanej biomase, excelentne spracoval literárne zdroje a celej problematike rozumel výborne. Verím, že aj v ďalšej experimentálnej časti bude taký dobrý. Tretia skončila bakalárka Gréta Maruškinová s biosorbciou kovov, ktorá mala rozpracované možnosti získavania drahých kovov pomocou rias. Aj štvrtý v poradí bakalár Jozef Hudák bol naozaj výborný a zaujal tiež bakalár Jaroslav Leško, takže mi bolo ľúto, že sa pre nich nezvýšili žiadne ceny, hoci si ich zaslúžili. Viem si predstaviť, že by títo úspešní študenti pracovali aj v rámci nášho firemného výskumu. Určite by boli prínosom a osviežením. Teším sa na budúcoročnú študentskú vedeckú a odbornú konferenciu, ktorá bude jubilejná, dvadsiata v poradí."

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...