Vyhľadávanie:

Na konci roka sa chcú prezentovať čistým štítom

Na konci roka sa chcú prezentovať čistým štítom

Na pracovnom obede s prezidentom U. S. Steel Košice desiati najlepší energetici

Ako prví zasadli v tomto roku za spoločný stôl s prezidentom U. S. Steel Košice Davidom H. Lohrom na pracovnom obede desiati vybraní najlepší zamestnanci divízneho závodu Energetika. Stretnutie, na ktorom boli prítomní i viceprezident pre pracovné vzťahy a motiváciu Martin Pitorák a riaditeľ DZ Energetika Ján Petko, sa uskutočnilo pred týždňom, v stredu 11. januára.

Vzájomné zoznamovanie sa bolo nenútené. Prezident sa rozhovoril o svojej pracovnej kariére, rodine, ale i živote na Slovensku. Ako povedal, cíti sa tu veľmi dobre, ocenil najmä srdečnosť tunajších ľudí. To isté potom urobili aj energetici. Ako sa ukázalo, výber bol naozaj dôsledný. Starší i mladší, zastupujúci rôznorodú činnosť divízneho závodu, všetci odborníci vo svojom fachu.

Prezidentovi hostia

Vladimír ČARNOKÝ,
zmenový elektrikár - predák
Do spoločnosti nastúpil v roku 1964 ako prevádzkový elektrikár v divíznom závode Energetika. Prejavoval veľký záujem o elektrozariadenia aj technológiu výroby, vedel riešiť aj zložitejšie problémy samostatne. Profesijne rástol, je zmenovým elektrikárom - predákom v teplárni, kde pracuje od roku 1971. Na zmene riadi činnosť šiestich elektrikárov, zodpovedá za spoľahlivý a bezpečný chod elektrozariadení, počnúc nízkonapäťovými zariadeniami až po zariadenia s veľmi vysokým napätím. Svoje dlhoročné vedomosti odovzdáva mladším kolegom, na zmene je prirodzenou autoritou. K riešeniu problémov na pracovisku pristupuje s rozvahou a zodpovedne pomáha pri ich odstraňovaní.

Ladislav JÁNOŠÍK,
elektrikár RELÉ zariadení - predák
Na úseku releovej služby Energetiky pracuje od roku 1964. Od nástupu do firmy prejavuje záujem o elektrické zariadenia vo vysokonapäťovej oblasti, ochrán veľmi vysokého napätia, ovládania, signalizácie a merania. Zložité úlohy rieši aktívne a samostatne. Postupne sa vypracoval na elektrikára relé zariadení - predáka. Počas svojej dlhoročnej praxe nadobudol neoceniteľné praktické a teoretické skúsenosti v danej oblasti, s ktorými sa veľmi ochotne podelí so svojimi spolupracovníkmi a mladšími kolegami. Pomáha mu pri tom veselá, priateľská povaha a výborná komunikatívnosť. V roku 2005 prispel aktívne k úspešnému ukončeniu rekonštrukcie a modernizácie VN rozvodne T63 a rekonštrukcie VN kobiek v rozvodniach T40 a T70 v rámci akcie Odprášenie oceliarní.

Ladislav ORAVEC,
predák kotolne
V spoločnosti pracuje od roku 1975. Dlhodobo vzorný predák, príklad pre ostatných po odbornej stránke, s ukážkovou schopnosťou riadiť zmenu E. Dlhoročné skúsenosti a znalosť prevádzky ho posunuli do role najlepšieho predáka kotolne. Okrem výbornej znalosti zariadení kotolne iniciatívne pôsobí v úlohe učiteľa svojím mladším, či menej skúseným spolupracovníkom. Ako príklad môžeme uviesť skutočnosť, že jeho písomné poznámky, schémy, náčrty, sú aj dnes zdrojom množstva užitočných informácií pre ostatných, ba dokonca i majstrov a technikov kotolne.

Gejza MÁRTHA,
kontrolór
chemickej úpravne vody
Železiarom je od roku 1980. Od roku 1984 pracuje v chemickej úpravni vody teplárne, kde postupne prešiel všetkými pracovnými pozíciami. V súčasnosti je kontrolórom chemickej úpravne vody. Zverené pracovné úlohy plní svedomito, k riešeniu problémov pristupuje mimoriadne aktívne a zodpovedne. Je zástupcom zamestnancov pre oblasť bezpečnosti a hygieny zdravia pri práci.

Tibor MARCZELL,
predák deliaceho zariadenia vzduchu
V divíznom závode Energetika v prevádzke Energetické médiá pracuje od roku 1975. Začínal ako obsluhovateľ deliaceho zariadenia vzduchu. Postupne sa vypracoval na predáka deliaceho zariadenia vzduchu. Má výborný prehľad o zabudovaných zariadeniach v kyslikárni. Svoje odborné vedomosti odovzdáva mladším kolegom. Je zodpovedným pracovníkom s vysokou odbornou úrovňou. K riešeniu problémov na pracovisku pristupuje zodpovedne a je nápomocný pri ich odstraňovaní. Zmena E pod jeho vedením dosahuje výborné výsledky. V kolektíve je obľúbený pre svoj aktívny a korektný prístup ku každému spolupracovníkovi. Keď sa vyskytnú mimoriadne poruchy, nastúpi do práce aj vo voľnom čase.

Anton BLAŠKO,
strojník čerpacej stanice Gyňov
Zamestnancom spoločnosti je od roku 1993. Od začiatku pracuje v DZ Energetika. Je strojníkom čerpacej stanice pitnej vody vo vysunutom pracovisku v Gyňove. Patrí medzi najskúsenejších v tamojšom tíme. Má výborný prehľad o stave zvereného zariadenia, je samostatný a úlohy vyplývajúce z pracovného zaradenia plní vo výbornej kvalite a požadovaných termínoch. V mnohých situáciách prichádza s návrhmi na riešenie a iniciatívne pristupuje ku všetkým svojím povinnostiam. Pre svoju zásadovosť, rozvážnosť a korektný prístup ku každému je v kolektíve obľúbený a je dobrým príkladom pre všetkých spolupracovníkov.

Ladislav MILKOVIČ,
strojník čerpacej stanice TŠP
Členom kolektívu železiarov je od roku 1988. Vykonával viaceré profesie a vďaka svojej húževnatosti, sústavnej snahe zlepšovať sa, maximálne zodpovedným prístupom k plneniu pracovných povinností a svojimi výsledkami sa postupne vypracoval na veľmi zodpovednú pozíciu - I. strojníka čerpacej stanice TŠP. Má výrazné organizačné schopnosti a osobným príkladom vie strhnúť kolektív k nadštandardným výkonom. Je výraznou oporou majstra hlavne v oblasti elektronického spracovávania dát a technickej dokumentácie procesu. V kolektíve je obľúbený pre svoje zásadové a rozvážne postoje a korektný prístup ku každému členovi pracovného tímu.

Július SABADKO,
prevádzkový elektrikár - predák
V DZ Energetika pracuje od roku 1992 ako prevádzkový elektrikár. Od roku 2004 vykonáva funkciu predáka. Ide o mladého perspektívneho zamestnanca, ktorý svoju prácu vykonáva zodpovedne a bezpečne. Ostatným kolegom je vždy nápomocný. Cieľavedomým prístupom k údržbe elektro pohonov a servo pohonov na čerpacích staniciach v celom areáli U. S. Steel Košice si získal rešpekt podriadených a dôveru nadriadených. Pri havarijných situáciách je zamestnávateľovi k dispozícii aj mimo pracovného času. Vypracoval sa na špičkového odborníka vo svojej profesii. Skúsenosti a odborné znalosti odovzdáva ochotne aj ostatným spolupracovníkom.

Štefan VAĽKO,
zvárač - opravár
Na úseku strojnej údržby prevádzky Údržba pracuje ako prevádzkový zámočník od roku 1971. V roku 1972 absolvoval základný kurz zvárania a v roku 1973 prvú úradnú skúšku. Časom sa stal jedným z najvýkonnejších a najkvalitnejších zváračov - opravárov náročných zariadení DZ Energetika. Má dôveru a rešpekt svojich kolegov i nadriadených. Mimo osvedčení a certifikátov z rôznych metód zvárania je certifikovaným pracovníkom nedeštruktívnych kontrol zvarov 1. st., čo ho stavia aj do úlohy garanta práce svojej aj iných zváračov. Má významný podiel na znížení poruchovosti, zvýšení spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzkovania jednotlivých agregátov. Svoje skúsenosti a odborné znalosti odovzdáva ochotne aj ostatným spolupracovníkom.

Jozef ABOŠI,
mechanik MaRT - predák
V železiarňach pracuje od roku 1972 na úseku meracej a regulačnej techniky prevádzky Údržba. Od roku 2004 je mechanikom meracej a regulačnej techniky - predákom pracovnej skupiny obvody meracej a regulačnej techniky kotolne. Svojím cieľavedomým prístupom v získavaní odborných vedomostí a realizáciou modernizácie súboru meracej a regulačnej techniky na rozsiahlom zariadení a jednotlivých agregátoch teplárne získal výrazný rešpekt v pracovnom kolektíve. Významne sa podieľal na uplatňovaní automatizovaných systémov riadenia technologickej prevádzky v kotolni počas generálnych a stredných opráv agregátov. Prínosom jeho práce je zníženie poruchovosti obvodov meracej a regulačnej techniky, ako aj uľahčenie údržby súboru meracej a regulačnej techniky, zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzkovania jednotlivých zariadení. Svoje skúsenosti a odborné znalosti odovzdáva ochotne aj ostatným spolupracovníkom. Noví zamestnanci absolvujú zaškolenie pod jeho vedením.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...