Vyhľadávanie:

Obsahom sú zmeny súvisiace s novelizovaným Zákonníkom práce

Obsahom sú zmeny súvisiace s novelizovaným Zákonníkom práce

Podpísali Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na roky 2012 - 2014

Kolektívnu zmluvu na roky 2012 -2014, ktorá platí pre spoločnosti U. S. Steel Košice, U.S. Steel Košice - SBS, s.r.o. a U. S. Steel Košice - Labortest, s.r.o., rozšíril v uplynulých dňoch Dodatok č. 2. Dokument, ktorého obsah reaguje na novelizovaný Zákonník práce účinný od 1. januára 2013, podpísali 27. marca 2013 v prítomnosti odborových predákov a predstaviteľov manažmentu oceliarskej spoločnosti zmluvné strany - zástupcovia zamestnancov predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Mikuláš Hintoš a predseda ZO OZ NKOS KOVO U. S. Steel Košice Milan Beregszászi a za zamestnávateľa prezident U. S. Steel Košice David J. Rintoul a viceprezident pre ľudské zdroje Martin Pitorák.

"Ďakujem kolektívnym vyjednávačom oboch zmluvných strán za spravodlivý prístup k rokovaniam a odvedenú prácu," komentoval proces vyjednávania o dodatku bezprostredne pred nadobudnutím jeho platnosti hlavný vyjednávač za zamestnávateľa Martin Pitorák. "Do dodatku sme adaptovali zmeny vyplývajúce z ustanovení novelizovaného Zákonníka práce, čím sa stali pre zamestnancov viac viditeľné. Dodatok je pre sociálnych partnerov správnym rozhodnutím," konštatoval.

"Do Dodatku č. 2 sa sociálni partneri dohodli zakomponovať predovšetkým dôležité ustanovenia v oblasti spolurozhodovania, prerokovania, podmienky odstupného a výpovednej doby, ako aj predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru," uviedol odborový predák Mikuláš Hintoš. "V súvislosti s úpravou minimálnej mzdy boli smerom nahor upravené niektoré kompenzácie za sťažený výkon práce. Doplnilo sa ustanovenie v časti pracovný čas, konkrétne prestávky v práci, ktoré sa nezapočítavajú do pracovného času. Uvedené však neplatí, ak zamestnanec pracoval bez prerušenia práce alebo ak išlo o prestávku z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Počas kolektívneho vyjednávania sme venovali adekvátnu pozornosť časti Politika zamestnanosti, kde sme za stranu zamestnancov upozorňovali na nevyhnutnosť doplniť stav zamestnancov v niektorých prevádzkach našej spoločnosti. Pôvodné ustanovenie bolo po vzájomnej dohode doplnené a to tak, že zamestnávateľ podľa svojich možností obsadí pracovné miesto, ktoré je nevyhnutné pre zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci alebo z dôvodu technologických postupov v prípadoch smrti zamestnanca, zdravotnej nespôsobilosti, skončenia pracovného pomeru výpoveďou alebo okamžitým skončením, ako aj z dôvodu odchodu zamestnanca do starobného alebo predčasného starobného dôchodku.
Uvedené však neplatí, ak bola niektorá z činností nahradená technickými prostriedkami, modernizáciou zariadení, organizačnými postupmi alebo to nevyžaduje znížená úroveň výroby,"
priblížil obsah podstatných zmien hlavný vyjednávač za zamestnancov.

Dodatok nadobudol platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť od 1. januára 2013 do 31. decembra 2014.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...