Vyhľadávanie:

Ocenili autorov najlepších projektov

Ocenili autorov najlepších projektov

Nová tradícia vyhodnocovania a odmeňovania aktivít zamestnancov

Autori najlepších projektov roku 2011 orientovaných na šesť podnikateľských princípov U. S. Steel Košice si v piatok 27. januára 2012 prevzali ocenenia vedenia spoločnosti. Stretnutie otvorilo novú tradíciu vyhodnocovania a oceňovania najlepších zamestnancov.

ROK 2011 BOL ROKOM TVRDEJ PRÁCE

"Rok 2011 bol ťažký a aj keď sa ciele vo finančnej oblasti nepodarilo splniť, neznamenalo to, že sme pracovali menej. Vo všetkých oblastiach podnikania sme urobili možno viac než predtým," prihovoril sa pozvaným pracovníkom v Doškoľovacom stredisku v Medzeve viceprezident U. S. Steel Košice pre ľudské zdroje Martin Pitorák. Zároveň ocenil vklad všetkých prítomných a prínos projektov pre rozvoj firmy. Ospravedlnil tiež neprítomnosť prezidenta spoločnosti a viceprezidenta pre výrobu, ktorým v účasti na vyhodnotení zabránili neodkladné pracovné povinnosti.

PODNIKATEĽSKÉ PRINCÍPY V ČÍSLACH

Nominovaní a ocenení boli pracovníci v kategóriách Bezpečnosť, Životné prostredie, Služby pre zákazníka, Kvalita, Produktivita a CCIP (úspora nákladov). Vo všetkých spomínaných oblastiach dosiahla spoločnosť USSK vlani veľmi dobré výsledky.
Frekvencia evidovaných úrazov klesla v porovnaní s rokom 2008 z 0,30 na 0,20 a frekvencia registrovaných úrazov dosahuje dlhodobo hodnotu 0,05.
Ešte výraznejší je pokles interných incidentov v oblasti životného prostredia. Kým v roku 2008 sme zaznamenali 2 479 incidentov viažucich sa k vzduchu, vlani to bolo 364 incidentov. Kontinuálne zlepšovanie dokumentujú tiež incidenty viažuce sa k vode. Zo 142 v roku 2008 klesli na 5 v roku 2011.
Progres sme zaznamenali v oblasti služieb zákazníkom, keď miera externých reklamácií dosiahla v uplynulom roku 0,24 percenta, čo bolo o 0,14 percenta menej ako v roku 2008.
Úsilie o zlepšenie prinieslo výsledky aj v oblasti kvality. Ukazovateľ divert dosiahol vlani 1,67 percenta, kým v roku 2008 to bolo 2,77 percenta a ukazovateľ retreat klesol z 1,45 percenta (rok 2008) na 1,26 percenta (rok 2011).
Produktivita v ukazovateli za tepla valcované zvitky napriek ťažkým časom dosiahla úroveň porovnateľnú s rokom 2010.
Úspory prostredníctvom projektov CCIP sa podarilo v minulom roku v porovnaní s rokom 2008 strojnásobiť. Z 12,49 USD/mt na 36,98 USD/mt.

VYBERAŤ NAJLEPŠÍCH BOLO ŤAŽKÉ

Z nominácií v každej oblasti vybrala hodnotiaca komisia vedená viceprezidentom pre výrobu tri najlepšie projekty. "Vyberať bolo veľmi ťažké a rozhodovanie bolo zložité," potvrdil aj generálny manažér pre finálnu výrobu Thomas Kevin. "Práve v najťažších časoch, akým rok 2011 bol, sa ukáže, kto je najlepší, kto vie siahnuť až na dno svojich síl, ísť ako sa vraví na 110 percent a ukázať svoju kreativitu. Vy, ktorí ste tu prítomní, ste to dokázali a patrí vám za to vďaka. Poďakovanie za výsledky uplynulého roku však patrí aj všetkým zamestnancom, ktorí sú v tejto chvíli v prevádzkach podniku. Kontinuálne zlepšovanie musí pokračovať aj v tomto roku. Zákazníci žiadajú stále viac a my im ich požiadavky musíme vedieť splniť," pripomenul generálny manažér a dodal, že práve vďaka projektom, akými boli aj tie minuloročné, sa môže firma posúvať ďalej a byť úspešná na trhoch.

NOMINÁCIE A VÍŤAZI

V kategórii Bezpečnosť boli na ocenenie nominovaní: Ondrej Magač (DZ Radiátory a rúry), Peter Čech (DZ Energetika), Juraj Kormoš (DZ Doprava), Miroslav Tkáčik (DZ Údržba), Miloš Mačinga (DZ Expedícia), Peter Šivec (DZ Zušľachťove a obalová vetva), Pavol Petráš (DZ Mechanika), Martin Harvan (GM pre bezpečnosť a hygienu), Juraj Bořík (DZ Vysoké peceň, Peter Dubec, Peter Kende (DZ Oceliareň) a Albín Kočiš (DZ Oceliareň).
Ocenenie si prevzali Peter ČECH za Návrh prípravku na zaisťovanie elektrickej energie, Juraj KORMOŠ za Spracovanie inštruktážnych bezpečnostných videí pre zamestnancov železničnej dopravy a Martin HARVAN za projekt Riadenie procesu risk assesment v U. S. Steel Košice.
V kategórii Životné prostredie boli nominovaní: Dušan Kopčík (DZ Studená valcovňa), René Atyafi (DZ Zušľachťovne a obalová vetva), Ján Hromjak (DZ Koksovňa), Mária Pavlová (DZ Energetika) a Stanislav Kotik (DZ Koksovňa).
Vyhodnotení autori a projekty: Dušan KOPČÍK - Niekoľkonásobné zníženie počtu interných incidentov v oblasti odpadových vôd, Ján HROMJAK - Nábeh odsírenia koksárenského plynu s vylepšením parametrov odpadovej vody a obsahu H2S v plyne a Stanislav KOTIK - Zlepšenie bezpečnosti a environmentálnych výsledkov koksárenskej batérie 3.
V kategórii Služby pre zákazníkov boli na ocenenie nominovaní a ceny získali: Ján STUPEŇ (DZ Teplá valcovňa) za projekt Úprava kolektorov laminárneho chladenia TŠP pre novú akosť KX80, kolektív Ján SEMEŇÁK, Vladislav JURKO, Ladislav ČECHO, Michal ČERVENKA a Milan MATTA ((Výskum a vývoj USSE) za projekt Vývoj novej ocele L485MB pre výrobu rúr a Miloš PREDMERSKÝ (Výskum a vývoj USSE) za Nový technologický postup pre výrobu dynamoocele.
Za Kvalitu boli nominovaní a tiež vyhodnotení Milan RICHNAVSKÝ (DZ Teplá valcovňa) a jeho projekt Zníženie výskytu smyčiek na TŠP, Vladimír DAŇKO (DZ Zušľachťovne a obalová vetva) za Historický rekord PZ3 v diverte a Marián STARZYK (DZ Expedícia) za Vyriešenie problému vzniku atmosférickej korózie hutníckych výrobkov v sklade SV1.
V kategórii Produktivita sa o ocenenie uchádzali: Miroslav Sabo (DZ Zušľachťovne a obalová vetva), Tibor Szalona (DZ Vysoké pece), Milan Pituch a Miroslav Antolík (DZ Vysoké pece) Ľudovít Kosnáč (DZ Koksovňa) a Eduard Juhan a Marián Mašlej (DZ Oceliareň).
Ako najlepší boli vyhodnotení: Tibor SZALONA za Zvýšenie produktivity Prípravy vsádzky pre vysoké pece, Milan PITUCH a Miroslav ANTOLÍK za Zvýšenie produktivity Prípravy vsádzky a Vysokých pecí a Ľudovít KOSNÁČ za návrh a realizáciu Zvýšenia produktivity Koksovne.
Najviac nominovaných, 12, bolo v kategórii CCIP. Ocenenie získali členovia desiatich tímov:
Dušan PETRO, Marek JENČO, Michal JANOK, Peter TAKÁČ, Viliam SILVÁŠI, Bradley BENTLEY, Marcel NOVOSAD, Jaroslav ČURILLA, Róbert MALIŇÁK (DZ Vysoké pece a BFET) za projekt Injektáž práškového uhlia do vysokej pece č. 1.
Marcel NOVOSAD, Marek LUKAČÍN, Róbert TÓTH, Miroslav GERA, Rudolf PROKS, Gabriel TRÉFA (DZ Oceliareň a Výskum a vývoj USSE) za projekt Čiastočná náhrada externého šrotu Fe zliatkami - produkt A (PIT94). Jaroslav ČURILLA, Marcel NOVOSAD, Albín KOČIŠ, František FABÍNY (DZ Vysoké pece a BFET) za projekt Využitie šrotu B vo vysokých peciach (náhrada peliet a nakupovaného koksu).
Jaroslava KATUNSKÁ, Ivan STEMPÁK, Peter LAPČÁK (Nákup) za projekt Úspora z nákupných objednávok.
Ján BLANÁR, Mikuláš PERHÁČ, Pavel ORSZÁG, Erich BLANÁR (Riadenie energetickej efektívnosti a DZ Energetika) za projekt Podporné služby pre SEPS (Slovenská energetická prenosová sústava). Jaroslav ČURILLA, Marcel NOVOSAD (DZ Vysoké pece a BFET) za projekt Využitie koks hrášku z Koksovne vo Vysokých peciach.
Gabriel TRÉFA, Miroslav GERA, Marek LUKAČÍN, Albín KOČIŠ, Eduard JUHAN, Rudolf PROKS (DZ Oceliareň a Výskum a vývoj USSE) za projekt Náhrada externého šrotu Fe zliatkami - PIT 93, 96. Katarína KEPEŠOVÁ (Strategické suroviny) za projekt Preprava strategických surovín v privátnych vagónoch.
Ladislav LENKO, Marián EGRY, Andrea ČURILLOVÁ (Nákup) za projekt Úspora z dlhodobých rámcových zmlúv.
Bradley BENTLEY (DZ Vysoké pece a BFET) za projekt Náhrada koksu antracitom.
Medzi nominovanými boli aj Marek Dranga (DZ Zušľachťovne a obalová vetva) s projektom Zníženie spotreby elektrovodných valcov na EC č. 2 a Petr Šebík (DZ Expedícia) s projektom Zníženie nákladov na medzioperačné balenie.

Ocenení autori projektov, ktoré dosiahli v uplynulom roku najväčšie prínosy, si prevzali poukážky RelaxPass, ďakovné listy a lídri tímov aj plakety.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...