Vyhľadávanie:

Od mikroštruktúry materiálu závisí výsledný produkt

Od mikroštruktúry materiálu závisí výsledný produkt

„Metalka“ začínala s jedným optickým mikroskopom, dnes má špičkové vybavenie

Pracovisku Metalografie a analýzy porúch hovoria vo Výskume a vývoji USSE familiárne „Metalka“. Vzniklo medzi prvými oddeleniami výskumu, na začiatku vlastnilo jeden optický mikroskop a nadšených prvých absolventov odboru Náuka o kovoch z Hutníckej fakulty VŠT. Prvým šéfom bol Vincent Frič. „Metalka“ patrila pod Výskum plechov a laboratóriá, ktoré sa neskôr premenovali na Metalurgický výskum a následne Výskumný a skúšobný ústav, ktorý fungoval na úrovni divízneho závodu. V roku 1971 dostavali samostatnú budovu, kúpili nové prístroje a zariadenia. Ďalších 15 rokov ho viedol Alojz Hollý, výskum posilnili odborníci z univerzít a akadémie vied. Po roku 2001 sa začala výrazná modernizácia, pribudli nové digitálne svetelné mikroskopy, rastrovací elektrónový mikroskop a röntgenový analyzátor, šéfovali Jozef Bilý a Andrej Leško. Od roku 2010 nadviazala na ich prácu Alica Mašlejová.
Hlavnou náplňou činnosti pracoviska je ponúkať servis v celom portfóliu vyrábaných a novo vyvíjaných produktov v rôznej fáze ich zhodnocovania. „V posledných desiatich rokoch laboratórium poskytuje služby akreditovaného pracoviska pre tri metodiky podľa STN 17025,“ vysvetľuje Alica Mašlejová. Servis zahŕňa komplexnú analýzu čistoty, mikroštruktúry a textúry všetkých materiálov vyrábaných v U. S. Steel, analýzu fázového zloženia rôznych materiálov z prvovýroby (aglomerátu, trosky, kalov, prachu a žiaruvzdorných materiálov).

„Veľkú pomoc pre pracovníkov kvality produkcie znamenajú analýzy príčin vzniku defektov výrobkov, ktoré sa odhalili v procese výroby. Dôležitá je analýza zlyhania a poškodenia výrobných zariadení a rôznych súčiastok, aby sa minimalizovali straty pri oprave a  odstávkach zariadení,“ dodáva. „Metalka“ zabezpečuje tiež činnosť Petro­grafického laboratória v DZ Koksovňa a Laboratória Baumanových odtlačkov a makroleptov v DZ Oceliareň. Tunajší výskumníci doslova vidia do vnútra kusu ocele či plechu. Mikroštruktúra každého výrobku odzrkadľuje podmienky celého výrobného cyklu - od jeho odlievania až po finálny valcovaný produkt. Od mikroštruktúry materiálu sa odvíjajú jeho výsledné fyzikálne a mechanické vlastnosti. „Našou úlohou je sledovať a vyhodnocovať mikroštruktúru. Pri pozorovaní vzoriek vidíme veľkosť, tvar a usporiadanie rôznych fáz a zŕn v materiáli. V každom materiáli sú aj rôzne nehomogenity, niektoré sú žiadané a dôležité, lebo zlepšujú vlastnosti vyrobeného materiálu. Iné sa každý výrobca snaží odstrániť alebo rozmiestniť v materiáli tak, aby ich negatívny vplyv bol minimálny. Metalografické analýzy dokážu povedať výskumníkovi, či ním vybraté technologické parametre zabezpečili požadovanú mikroštruktúru materiálu, a tým aj jeho úžitkové vlastnosti,“ vysvetľuje A. Mašlejová.
Veľká časť práce laboratória je určená pre výskumníkov ešte pred tým, ako sa nový výrobok uvedie do výroby. „Práve táto laboratórna práca je vysoko kreatívna, komplexná a využíva najzložitejšie postupy a analýzy, ktorých výsledky sú spracované zložitými softvérmi priamo na našich prístrojoch. Zariadenia sú preto využívané nepretržite. Stáva sa, že s posunom poznania v rôznych technologických krokoch sme nútení vyvinúť nové, originálne metodiky, naše konkrétne know-how,“ konštatuje Alica Mašlejová. Pracovisko má štatút akreditovaného laboratória podľa SNAS (Slovenská národná akreditačná služba) pre základné charakteristiky plechu. Jeho výsledky sa dostávajú do výroby v podobe nových akostí alebo zlepšení pre už existujúce produkty. „Poskytujeme pomoc pri odhalení príčin zvýšenej chybovosti materiálov, pri  riešení zložitých reklamačných konaní. Alebo si naše služby vyžiada zákazník s vedomím, že dostane vysoko odborné nestranné stanoviská a odporúčania,“ hovorí.

Hutnícka výroba pred 50 rokmi a dnes je výrazne odlišná. Pracovisko začínalo so svetelnými mikroskopmi s maximálnym zväčšením 2000x. Dnes rastrovacie elektrónové mikroskopy so špeciálnymi analyzátormi ponúkajú zväčšenie od 5 do 100 000x, prvkovú kvalitatívnu a semi-kvantitatívnu analýzu, analýzu rozloženia cudzích častíc v materiáli a ich chemického zloženia, textúrnu analýzu. Röntgenový analyzátor umožňuje merať textúry a vnútorné napätia v plechoch. Pomocou ďalších zariadení je možné vylepšovať výrobky s organickými povlakmi.

„Na prelome tisícročí spôsobila počítačová technika skok v rýchlosti analýz, zlepšenie archivácie výsledkov a neskôr prispela k novým možnostiam spracovania zosnímaných obrazov. Bez komplexných automatizovaných analytických metodík by nebolo možné spracovať namerané údaje pre analýzy textúry a čistoty materiálu. Tieto analýzy sú nevyhnutné pre ďalší pokrok vo vývoji nových akostí plechov s vyššou pridanou hodnotou, najmä pre automobilový priemysel,“ hovorí riaditeľka Alica Mašlejová. Jej kolegovia sa snažia držať krok s konkurenciou. Sledujú vývoj v technike a identifikačných metódach, pretože je extrémne rýchly a sofistikovaný. Majú veľké plány pre optimálne rozšírenie a nastavenie analýz, aby zachytili všetky kroky konkurencie.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...