Vyhľadávanie:

Otvorený list 76 prezidentov a výkonných riaditeľov európskeho oceliarskeho priemyslu

Otvorený list 76 prezidentov a výkonných riaditeľov európskeho oceliarskeho priemyslu

Vládam Európskej únie,

My, dolu podpísaní vrcholoví predstavitelia európskeho oceliarenského priemyslu, sa na Vás obraciame vo finálnej fáze rokovaní o reforme Európskeho systému obchodovania s emisiami (EÚ ETS).

Súhlasíme, že zmena klímy je kritický problém, ktorý vyžaduje urgentné riešenia na medzinárodnej úrovni a plne podporujeme úsilie na zníženie emisií CO2 nákladovo efektívnym spôsobom v rámci celého hospodárstva EÚ.

V nasledujúcich týždňoch budete mať poslednú príležitosť doladiť schému EÚ ETS tak, aby lepšie reflektovala tieto ciele pri súčasnom zachovaní európskeho oceliarskeho priemyslu a miliónov zamestnancov v ňom zamestnaných. Môžete zabrániť tomu, aby bol náš sektor zaťaženými vysokými nákladmi, ktoré obmedzia investície alebo ktoré zvýšia riziko straty pracovných miest a zatváranie závodov v EÚ.

Oceliarsky priemysel prikladá znižovaniu emisií CO2 svoju váhu. S technicky nedosiahnuteľnými referenčnými hodnotami však legislatíva EÚ ETS vytvára vysoké náklady aj pre tie najlepšie oceliarne, a to napriek tomu, že náš sektor bol jednoznačne označený v dopadovej štúdii Európskej komisie ako jeden z najohrozenejších z pohľadu rizika tzv. carbon leakage (presun výroby do krajín, ktoré nemajú obdobné obmedzenia pre emisie skleníkových plynov). Vo svojej súčasnej podobe schéma EU ETS zvýhodňuje import ocele od konkurentov z tretích krajín, ktorí takéto náklady nezdieľajú a ktorých výroba má oveľa vyššiu uhlíkovú stopu ako je to pri oceli vyrobenej v EÚ.

Ak by bola Smernica o EU ETS prijatá bez niektorých pozmeňovacích návrhov požadovaných Európskym parlamentom, nášmu priemyslu by hrozil nedostatok voľných kvót v objeme asi 35% do roku 2030. Nedisponujeme pritom žiadnymi rezervnými kvótami z predchádzajúcich rokov, ktoré by zmiernili dopad štvrtého obchodovacieho obdobia po roku 2020 na oceliarsky priemysel. Navyše, náš sektor bude musieť čeliť aj dodatočným nákladom premietnutým do konečnej ceny elektrickej energie po zarátaní ceny uhlíka. Iné priemyselné sektory zahrnuté pod schémou obchodovania nie sú vystavené obmedzeniam až do takejto úrovne.

Z tohto dôvodu Vás vyzývame, aby ste sa pri finalizovaní nastavenia EÚ ETS zasadili za zachovanie udržateľnosti a globálnej konkurencieschopnosti európskeho oceliarenského priemyslu. Európa musí byť schopná vyrábať inovatívne druhy ocele, ktoré podporujú modernú spoločnosť – a ktoré pomôžu znižovať emisie CO2.

Je nevyhnutné, aby pozitívne elementy prijaté v pozmeňovacích návrhov Európskeho parlamentu, našli svoju podporu aj v Rade:

  • Umožniť plnú alokáciu pre odpadové plyny. Toto by zabezpečilo dosiahnuteľné referenčné hodnoty pre oceľ – čo sa už podarilo pre iné sektory[1]
  • Upraviť podiel bezodplatných emisných kvót a kvót určených na dražbu o 5%, tak aby mohla vzniknúť dostatočná voľná alokácia pre všetky priemyselné odvetvia v EÚ ETS a minimalizovalo sa riziko zavedenia medziodvetvového korekčného faktora.[2]
  • Poskytnúť právnu istotu, že premietnutie cien uhlíka do cien elektrickej energie pre priemysel a z toho vyplývajúce tzv. nepriame náklady budú v plnej miere kompenzované vo všetkých členských štátoch. Akýkoľvek centralizovaný fond poskytujúci minimálnu kompenzáciu na úrovni EÚ by mal byť plne financovaný z dražobného podielu, pričom by nemal existovať žiaden direktívne určený strop na potenciálnu dodatočnú kompenzáciu na národnej úrovni.

Napokon, ak by napriek tomu mali byť najlepšie prevádzky v najviac exponovaných priemyselných odvetviach aj tak stále v ohrození nedostatku bezodplatných emisných kvót, je nutné zabezpečiť, aby sa nich v takom prípade neaplikoval medziodvetvový korekčný faktor a zachovala sa tak plná bezodplatná alokácia emisných kvót na úrovni ich referenčných hodnôt. [3]

Uvedené požiadavky majú za cieľ zaistiť, aby reforma EÚ ETS viedla k potrebnej ochrane klímy a naplneniu záväzkov EÚ v oblasti zníženia CO2, ale zároveň minimalizovala dopad na konkurencie schopnosť európskeho oceliarskeho priemyslu, jeho schopnosti inovovať a pracovných miest, ktoré vytvára.

S pozdravom,

76 prezidentov a výkonných riaditeľov oceliarskych spoločností v EÚ

 

[1] Amendment 165 of the European Parliament

[2] Amendment 71 of the European Parliament

[3] Amendment 71 of the European Parliament

Ďalšie články

Urobme radosť deťom pod stromčekom

Už po osemnásty raz budeme môcť prostredníctvom firemnej iniciatívy Stromček prianí urobiť počas najkrajších sviatkov roka radosť aj celkom neznámym deťom.

Vynovené postele na geriatrii

V piatok 27. októbra 2023 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávnostne otvorili rekonštruované 5. poschodie.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...