Vyhľadávanie:

Papier, plast, batérie, drevo, káble a ďalšie odpady možno účinne zhodnocovať

Papier, plast, batérie, drevo, káble a ďalšie odpady možno účinne zhodnocovať

K lepším výsledkom môže prispieť každý z nás

Spoločnosť U. S. Steel Košice produkuje odpady priemyselného charakteru, ktoré vznikajú pri výrobe koksu, aglomerátu, surového železa, ocele, plechov, radiátorov, špirálovo zváraných rúr či výroby energie, no je tiež pôvodcom i ostatných druhov odpadov. V Programe odpadového hospodárstva do roku 2015 prijala celý rad organizačných, technologických, výrobných a ďalších opatrení, ktorých cieľom je predchádzať ich vzniku, pripravovať ich na opätovné využitie, recyklovať, zhodnocovať a až na poslednom mieste je zneškodňovanie odpadov skládkovaním.

V zmysle zákona je spoločnosť U. S. Steel Košice povinná nevyužitý odpad ponúknuť na zhodnotenie niekomu inému. Firma v tejto oblasti, najmä pri zbere a zhromažďovaní vybraných druhov odpadov nehutníckeho charakteru, úzko spolupracuje s Chránenou prevádzkou dcérskej spoločnosti U. S. Steel Services. V jej priestoroch sa na základe zmluvného vzťahu s U. S. Steel Košice odpady ďalej triedia podľa požiadaviek konečných odberateľov.

"Medzi spomínané vybrané druhy odpadov patria predovšetkým použité tonery, odpadový papier, odpadové plasty rôzneho zloženia, vrátane PET fliaš, odpadové drevo zo stavebných činností a balenia, rôzne druhy kovov alebo iný železný materiál nevyhovujúci potrebám U. S. Steel Košice, ale taktiež odpadové batérie a monočlánky, žiarivky, neznečistené káble a podobne," konkretizoval Peter Labaš, manažér pre odpady z útvaru generálneho manažéra pre environment a dodal, že v niektorých prípadoch treba odpady pred ich odovzdaním externému odberateľovi upraviť. Napríklad z káblov sa mechanicky oddeľujú kovové časti od plastových obalov, pri PET fľašiach ide o vytriedenie podľa farieb, mechanické odstránenie vrchnáčikov, ktoré sa zbierajú samostatne, a napokon zlisovanie fliaš do približne dvadsať kilogramových balíkov.

"Na zber PET fliaš máme v areáli U. S. Steel Košice rozmiestnených vo výrobných i nevýrobných objektoch vyše tristo 240-litrových a približne stotridsať 1100-litrových zberných nádob, ktoré sú v pravidelných intervaloch podľa zvozového harmonogramu vyprázdňované. Vo vybraných budovách sme umiestnili aj zberné nádoby na batérie a monočlánky a tiež vyše 250 zberných nádob na odpadový kancelársky papier a papier z obalov," doložil Peter Labaš. Zdôraznil tiež, že ak sa nazhromaždí odpadu viac a môže nastať problém s jeho uskladnením, možno mimo zvozového harmonogramu spomínané druhy odpadov doviezť a odovzdať priamo v priestoroch Chránenej prevádzky. Ich prijatiu predchádza kontrola, overenie správnosti jeho zatriedenia, čistoty a obsahu nežiaducich prímesí. Ak odpad nevyhovuje predpísaným požiadavkám, triedi sa podľa určených kategórií a pripravuje na odovzdanie externému odberateľovi.

V súčasnosti pripravujú spoločnosť U. S. Steel Košice a Chránená prevádzka inštaláciu novej váhy. "Zámerom je," vysvetlil Peter Labaš, "aby všetky odpady, ktoré sú odovzdávané externým firmám na ďalšie zhodnocovanie, prešli vážením v Chránenej prevádzke. Doteraz sme na tento účel využívali váhový systém v divíznom závode Koksovňa. Ten už má svoju životnosť pomaly na konci a napokon, ani jeho umiestnenie, poloha, nie sú úplne ideálne. Pomôže to zefektívniť našu činnosť v odpadovom hospodárstve i prácu v samotnej Chránenej prevádzke," zdôraznil.

"Alternatívne zvažujeme možnosti dodávať do Chránenej prevádzky aj iné druhy odpadov. Predsa je len pre odberateľa jednoduchšie prísť na jedno miesto, ako praktizovať zber toho ktorého druhu odpadu z miest viacerých," uviedol Peter Labaš a pridal malú štatistiku. "Vlani sme v našej spoločnosti vyzbierali 1350 ton zmiešaných a iných farebných kovov, 75 ton elektro odpadu, 110 ton papiera, 35 ton odpadových plastov, 3 tony skla, 0,7 tony monočlánkov a 17 ton ostatného kovového odpadu, ktorý putoval do divízneho závodu Oceliareň."

Je to málo alebo dosť? Rezervy v každom prípade v tejto oblasti ešte sú. Skúsme sa zamyslieť, čím a ako by sme mohli prispieť k úsiliu, ktoré firma venuje ochrane životného prostredia, ako by sme mohli pomôcť šetriť prírodné surovinové zdroje pre budúce generácie.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...