Vyhľadávanie:

sokolany

Platí to pre firmu i pre nás

Platí to pre firmu i pre nás

sokolany

Robiť to, čo je správne - aj pri ochrane životného prostredia

Podľa výročnej správy za rok 2019 investovala spoločnosť U. S. Steel Košice v priebehu dvadsiatich rokov viac než 689 miliónov USD do desiatok ekologických projektov. Výsledky tohto úsilia vnímajú dennodenne nielen samotní zamestnanci železiarní, ale i obyvatelia okolitých obcí a miest. Firma venovala pozornosť ochrane všetkých zložiek životného prostredia, tak ovzdušia, ako i ochrane vôd a spracovaniu odpadov. Snáď najzásadnejšiu zmenu môžu obyvatelia pozorovať vo vzťahu ku kvalite ovzdušia, veď len emisie tuhých znečisťujúcich látok sa od roku 2001 znížili o 93 percent! Generálnemu manažérovi pre environment Milošovi Fodorovi sme položili pár otázok o aktuálnej situácii.

■ Aj v tomto roku sa realizuje viacero investičných projektov. V akom sú štádiu a čo ich ukončenie bude znamenať pre ochranu životného prostredia v našom najbližšom okolí?

Do konca tohto roka nás ešte čaká ukončenie a kolaudácia stavieb na zlepšovanie kvality ovzdušia na spekacom páse č. 1, odprašovanie rudných mostov VP2 a odprašovanie koksových služieb VKB1 a VKB3. Ukončenie realizácie týchto stavieb bude zavŕšením investičných projektov spolufinancovaných z EÚ s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia v USSK a jeho okolí. Projekty sú zamerané na znižovanie koncentrácií tuhých znečisťujúcich látok a na spekacích pásoch okrem znižovania tuhých znečisťujúcich látok máme v prevádzke už aj zariadenie na elimináciu tzv. dioxínov a furánov.

■ Nielen v súvislosti so znižovaním emisií CO2 a ďalších skleníkových plynoch sa hovorí o zavedení najlepších dostupných techník, tzv. BAT. Kde v USSK takéto technológie využívame, príp. aké máme plány do budúcnosti?

Najlepšie dostupné techniky, v skratke BAT, zahŕňajú v sebe celý komplex opatrení na znižovanie negatívneho dopadu výroby na životné prostredie. Pojem „techniky“ v sebe zahŕňa nielen technológie, ale aj správne postupy na zabránenie negatívnych dopadov na životné prostredie. Čo sa týka samotných BAT, tie sú rozdelené do jednotlivých oblastí podľa druhu výroby. V USSK máme zavedené BAT pre prvovýrobu, teda pre spracovanie surového železa a ocele. V dcérskej spoločnosti Ferroenergy, s.r.o. máme zavedené BAT pre veľké spaľovacie celky (tepláreň). V blízkej budúcnosti očakávame schválenie ďalších dvoch  BAT, ktoré budú platiť pre finálnu výrobu a taktiež pre povrchovú úpravu výrobkov na báze organických rozpúšťadiel.  

Starostlivosť o životné prostredie je neustály zlepšovací proces tak, ako je to pri procese kontinuálneho zlepšovania. Tak ako som naznačil, BAT pre jednotlivé technológie sa budú postupne prehodnocovať a dá sa predpokladať aj ich sprísňovanie podľa vývoja jednotlivých techník a technológií.  Nájsť správnu rovnováhu medzi vynaloženými peniazmi a hodnotou, ktorú nám daná investícia prinesie nie je jednoduché a často sa stáva terčom kritiky. Budúcnosť bude náročná. Možno spomeniem len oblasť racionálneho využívania a ochrany vôd. Spolu s klimatickými podmienkami sa mení vodný režim, s čím súvisí zmena starostlivosti a hospodárenia s vodou, to znamená väčší apel na hospodárne využívanie vôd, čistenie, zachytávanie a ich spätné využívanie.

■ Ochrana životného prostredia nie je len úlohou veľkých firiem či štátov, ale „svojou kvapkou do mora“ vie prispieť každý z nás. Kde vidíte priestor, čo by sme ako zamestnanci mohli robiť lepšie, resp. nerobiť vôbec, aby sme životnému prostrediu neškodili, ale pomáhali ho skvalitňovať v prospech nás všetkých?

V prvom rade, ak chcem chrániť životné prostredie, musím to mať na mysli pri každom mojom kroku. Hospodárenie s energiami, svietenie, vykurovanie, klimatizácia, osobná doprava autom, resp. MHD, bicyklom, nakupovanie tovarov v obaloch, separácia odpadov... Často vidíme práve správanie sa k odpadom ako veľmi nezodpovedné. Jedným z dôkazov je aj neporiadok na parkoviskách pre zamestnancov. Niektorí kolegovia sú dokonca schopní priniesť vlastný komunálny odpad a vysypať ho do košov, ktoré máme na parkoviskách umiestnené. Pravidelne tam chodíme na kontrolu poriadku  a budeme nútení pristúpiť k oznamovaniu takéhoto konania orgánom štátnej správy, keďže naše apely k zmene správania zrejme nepomáhajú. Takže áno, určite máme ešte mnohí rezervy v myslení. Nechápeme, že ak škodíme životnému prostrediu, vráti sa to nám a našim deťom v zhoršenej kvalite života niekde inde. Opäť sa vrátim k tomu, čím som začal, že ak chceme chrániť životné prostredie, musíme to mať na mysli pri každom svojom kroku.

Enviro súťaž

Vyjadrite svoj názor a zapojte sa do súťaže o domáce sety na separovanie komunálneho odpadu. Získajú ich piati vyžrebovaní zamestnanci, ktorí nám zašlú odpovede na otázky do 31. augusta 2020 na adresu lsoltesova@sk.uss.com.

1. Uveďte aspoň 5 príkladov, ako osobne prispievate k ochrane životného prostredia či už na pracovisku, alebo doma.

2. Napíšte nám, ktorý z doposiaľ zavedených ekologických projektov v USSK na vás najviac zapôsobil a prečo?

Ďalšie články

Urobme radosť deťom pod stromčekom

Už po osemnásty raz budeme môcť prostredníctvom firemnej iniciatívy Stromček prianí urobiť počas najkrajších sviatkov roka radosť aj celkom neznámym deťom.

Vynovené postele na geriatrii

V piatok 27. októbra 2023 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávnostne otvorili rekonštruované 5. poschodie.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...