KONTAKT  |    _eng _sk

Platí to pre firmu i pre nás
           

sokolany


Pridané: 12.08.2020
Autor: -ls-
Kategória: Životné prostredie

Robiť to, čo je správne - aj pri ochrane životného prostredia

Podľa výročnej správy za rok 2019 investovala spoločnosť U. S. Steel Košice v priebehu dvadsiatich rokov viac než 689 miliónov USD do desiatok ekologických projektov. Výsledky tohto úsilia vnímajú dennodenne nielen samotní zamestnanci železiarní, ale i obyvatelia okolitých obcí a miest. Firma venovala pozornosť ochrane všetkých zložiek životného prostredia, tak ovzdušia, ako i ochrane vôd a spracovaniu odpadov. Snáď najzásadnejšiu zmenu môžu obyvatelia pozorovať vo vzťahu ku kvalite ovzdušia, veď len emisie tuhých znečisťujúcich látok sa od roku 2001 znížili o 93 percent! Generálnemu manažérovi pre environment Milošovi Fodorovi sme položili pár otázok o aktuálnej situácii.

■ Aj v tomto roku sa realizuje viacero investičných projektov. V akom sú štádiu a čo ich ukončenie bude znamenať pre ochranu životného prostredia v našom najbližšom okolí?

Do konca tohto roka nás ešte čaká ukončenie a kolaudácia stavieb na zlepšovanie kvality ovzdušia na spekacom páse č. 1, odprašovanie rudných mostov VP2 a odprašovanie koksových služieb VKB1 a VKB3. Ukončenie realizácie týchto stavieb bude zavŕšením investičných projektov spolufinancovaných z EÚ s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia v USSK a jeho okolí. Projekty sú zamerané na znižovanie koncentrácií tuhých znečisťujúcich látok a na spekacích pásoch okrem znižovania tuhých znečisťujúcich látok máme v prevádzke už aj zariadenie na elimináciu tzv. dioxínov a furánov.

■ Nielen v súvislosti so znižovaním emisií CO2 a ďalších skleníkových plynoch sa hovorí o zavedení najlepších dostupných techník, tzv. BAT. Kde v USSK takéto technológie využívame, príp. aké máme plány do budúcnosti?

Najlepšie dostupné techniky, v skratke BAT, zahŕňajú v sebe celý komplex opatrení na znižovanie negatívneho dopadu výroby na životné prostredie. Pojem „techniky“ v sebe zahŕňa nielen technológie, ale aj správne postupy na zabránenie negatívnych dopadov na životné prostredie. Čo sa týka samotných BAT, tie sú rozdelené do jednotlivých oblastí podľa druhu výroby. V USSK máme zavedené BAT pre prvovýrobu, teda pre spracovanie surového železa a ocele. V dcérskej spoločnosti Ferroenergy, s.r.o. máme zavedené BAT pre veľké spaľovacie celky (tepláreň). V blízkej budúcnosti očakávame schválenie ďalších dvoch  BAT, ktoré budú platiť pre finálnu výrobu a taktiež pre povrchovú úpravu výrobkov na báze organických rozpúšťadiel.  

Starostlivosť o životné prostredie je neustály zlepšovací proces tak, ako je to pri procese kontinuálneho zlepšovania. Tak ako som naznačil, BAT pre jednotlivé technológie sa budú postupne prehodnocovať a dá sa predpokladať aj ich sprísňovanie podľa vývoja jednotlivých techník a technológií.  Nájsť správnu rovnováhu medzi vynaloženými peniazmi a hodnotou, ktorú nám daná investícia prinesie nie je jednoduché a často sa stáva terčom kritiky. Budúcnosť bude náročná. Možno spomeniem len oblasť racionálneho využívania a ochrany vôd. Spolu s klimatickými podmienkami sa mení vodný režim, s čím súvisí zmena starostlivosti a hospodárenia s vodou, to znamená väčší apel na hospodárne využívanie vôd, čistenie, zachytávanie a ich spätné využívanie.

■ Ochrana životného prostredia nie je len úlohou veľkých firiem či štátov, ale „svojou kvapkou do mora“ vie prispieť každý z nás. Kde vidíte priestor, čo by sme ako zamestnanci mohli robiť lepšie, resp. nerobiť vôbec, aby sme životnému prostrediu neškodili, ale pomáhali ho skvalitňovať v prospech nás všetkých?

V prvom rade, ak chcem chrániť životné prostredie, musím to mať na mysli pri každom mojom kroku. Hospodárenie s energiami, svietenie, vykurovanie, klimatizácia, osobná doprava autom, resp. MHD, bicyklom, nakupovanie tovarov v obaloch, separácia odpadov... Často vidíme práve správanie sa k odpadom ako veľmi nezodpovedné. Jedným z dôkazov je aj neporiadok na parkoviskách pre zamestnancov. Niektorí kolegovia sú dokonca schopní priniesť vlastný komunálny odpad a vysypať ho do košov, ktoré máme na parkoviskách umiestnené. Pravidelne tam chodíme na kontrolu poriadku  a budeme nútení pristúpiť k oznamovaniu takéhoto konania orgánom štátnej správy, keďže naše apely k zmene správania zrejme nepomáhajú. Takže áno, určite máme ešte mnohí rezervy v myslení. Nechápeme, že ak škodíme životnému prostrediu, vráti sa to nám a našim deťom v zhoršenej kvalite života niekde inde. Opäť sa vrátim k tomu, čím som začal, že ak chceme chrániť životné prostredie, musíme to mať na mysli pri každom svojom kroku.

Enviro súťaž

Vyjadrite svoj názor a zapojte sa do súťaže o domáce sety na separovanie komunálneho odpadu. Získajú ich piati vyžrebovaní zamestnanci, ktorí nám zašlú odpovede na otázky do 31. augusta 2020 na adresu lsoltesova@sk.uss.com.

1. Uveďte aspoň 5 príkladov, ako osobne prispievate k ochrane životného prostredia či už na pracovisku, alebo doma.

2. Napíšte nám, ktorý z doposiaľ zavedených ekologických projektov v USSK na vás najviac zapôsobil a prečo?

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu