Vyhľadávanie:

Protiplynová ochrana je dnes na vysokej úrovni

Protiplynová ochrana je dnes na vysokej úrovniAby sa už nikdy nezopakoval 27. október 1995

Žiadna z nežiaducich udalostí či prevádzkových havárií, ktorá sa od spustenia výroby vo východoslovenských železiarňach prihodila, sa nezapísala do čiernej kroniky tak tragicky, ako výbuch na potrubí a následný únik vysokopecného plynu do ovzdušia v roku 1995. Dňa 27. 10. 2015 uplynulo presne 20 rokov od chvíle, ktorá priniesla smútok do mnohých rodín. Rodičom vzala synov, manželkám životných partnerov a deťom otcov. A celkom zbytočne, lebo tragédii sa dalo zabrániť. V nemocnici v Šaci ošetrili 309 osôb, z ktorých bolo 21 (14 zamestnancov železiarní) krátko či dlhšie hospitalizovaných. Zaťažkávaciu skúšku v podobe náporu priotrávených pacientov zažili i košické nemocnice. Žiaľ, v jedenástich prípadoch už prišla zdravotnícka pomoc neskoro. Aby sa takáto situácia už neopakovala, prijalo vrcholové vedenie VSŽ a následne aj U. S. Steel Košice mnoho organizačných a technických opatrení.

Podnik investoval nemalé prostriedky do protiplynovej ochrany. Na základe vyhodnoteného rizika určil oblasti s vysokým a nízkym nebezpečenstvom výskytu plynu CO (oxid uhoľnatý) a NH3 (amoniak), do ktorých je možný vstup iba za dodržania prísnych kritérií. Všetci zamestnanci pridelení na prácu v týchto priestoroch sú vybavení osobnými detektormi plynov, ktoré musia pred použitím denne testovať v kalibračných staniciach (v USSK je aktívnych viac ako 13 tisíc detektorov a 350 kalibračných staníc), musia udržiavať tvárový porast nie starší ako dva dni, musia evidovať svoj vstup a výstup z nebezpečného priestoru do elektronickej evidencie vstupujúcich (peoplelocator). Na privolanie rýchlej pomoci Závodného hasičského útvaru (ZHÚ) je v týchto priestoroch zriadený Man Down Alarm, čo je v podstate súbor viac ako 160 tlačidiel rozmiestnených v jednotlivých divíznych závodoch, ktoré po zatlačení vysielajú výstražný signál na dispečing ZHÚ.

Bolo vytvorených 50 pohotovostných dislokovaných staníc, ktoré slúžia členom protiplynového zboru na primárne podanie prvej pomoci a technický zásah v prípade vzniku nežiaducej udalosti spojenej s výronom nebezpečných plynov. Bol vybudovaný prívod dýchateľného vzduchu (kaskádový systém) vo výťahoch divíznych závodov Koksovňa, Vysoké pece, Energetika a vo velínoch divíznych závodov Vysoké pece a Koksovňa. Zamestnanci divízneho závodu Energetika pracujúci na potrubných rozvodoch sú vybavení vysielačkami s GPS lokalizáciou a signalizáciou "mŕtvy muž". Na monitorovanie náhodného nekontrolovateľného úniku plynu bol vybudovaný vnútorný a vonkajší stabilný monitoring nebezpečných plynov so 665 snímačmi, vybavený záložnými zdrojmi energie pre prípad výpadku elektriny. Výstupy z monitorovania sú v reálnom čase k dispozícii na príslušných dispečingoch a velínoch. Hlavná stanica protiplynovej ochrany disponuje viac ako 400 ochrannými izolačnými dýchacími prístrojmi (OIDP), 160 únikovými dýchacími prístrojmi Pascolt a šiestimi diaľkovými prenosnými prístrojmi. V roku 2013 bola zriadená Mobilná dislokovaná pohotovostná stanica vybavená OIDP, únikovými OIDP, prenosným kompresorom na plnenie OIDP, nosidlami, kyslíkovými oživovacími prístrojmi a viacplynovými detektormi, ktorá je vždy pripravená pomôcť zasahujúcim zložkám pri nežiaducej udalosti súvisiacej s únikom nebezpečného plynu. Bola tiež zriadená horúca linka protiplynovej ochrany (+421 55 67 - 3 1713), na ktorú môžu zamestnanci hlásiť podnety a zistené nedostatky súvisiace s protiplynovou ochranou. Na všetkých pracoviskách spoločnosti U. S. Steel Košice zriadil útvar Riaditeľa pre krízový manažment "modré skrinky" s únikovými maskami.

Časť masiek odovzdal aj do osobnej starostlivosti zamestnancom a zvereným zamestnancom. Pri nariadenej evakuácii v prípade vzniku nežiaducej udalosti súvisiacej s výronom nebezpečných plynov je k dispozícii približne 11 500 kusov masiek. Vynovila a zlepšila sa aj vybavenosť ZHÚ, ktorá prispela k zefektívneniu činnosti zasahujúcich zložiek pri vzniku nežiaducej udalosti spojenej s výronom nebezpečného plynu. Hlavná stanica protiplynovej ochrany v spolupráci so ZHÚ a útvarom Riaditeľa pre krízový manažment vykonáva v priestoroch s vysokým a nízkym nebezpečenstvom výskytu plynu CO a NH3 pravidelné plynové cvičenia (gas drill), ktoré sú zamerané na správne postupy a reakcie zamestnancov a zasahujúcich zložiek v prípade vzniku nežiaducej udalosti súvisiacej s výronom nebezpečných plynov.

Vedenie spoločnosti U. S. Steel Košice spolu s útvarom Generálneho manažéra pre bezpečnosť a hygienu a REACH a jednotlivými divíznymi závodmi vynaložili nemalé úsilie a finančné prostriedky na ochranu zamestnancov voči nebezpečným plynom produkovaným a spotrebovávaným v podniku. V úsilí eliminovať riziká skvalitňovaním protiplynovej ochrany chceme pokračovať a protiplynovú ochranu technicky a organizačne zdokonaľovať tak, aby sa udalosť z 27. 10. 1995 a ani žiadna iná v súvislosti s výronom plynu už nikdy viac neopakovala. Každému úrazu a nežiaducej udalosti možno predísť.


Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...