Vyhľadávanie:

Rozširujeme spoluprácu so školami

Rozširujeme spoluprácu so školami

Hovoríme s generálnym manažérom pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milanom Polčom

Súčasná situácia na trhu práce je z hľadiska zamestnávateľov v priemysle pomerne zložitá. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, ktorý začína byť realitou, pociťujú nielen prichádzajúci zahraniční investori, ale aj tí, ktorí sa už na Slovensku etablovali. Aj keď pre spoločnosť U.S.Steel Košice nie je tento problém zatiaľ vypuklý, predsa len... Demografický vývoj a veková štruktúra zamestnancov nepustia. Treba myslieť na budúcnosť. O tejto problematike hovoríme s generálnym manažérom pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milanom Polčom.

· Čo charakterizuje a ovplyvňuje v súčasnosti politiku zamestnanosti v U. S. Steel Košice?
- Súčasná politika zamestnanosti v U. S. Steel Košice vychádza zo strategických zámerov spoločnosti, z dlhodobých prognóz plánovaných odchodov do dôchodku, ako aj z celkového vývoja na trhu práce.
Napriek tomu, že pôsobíme v regióne, v ktorom nedošlo vplyvom nárastu zahraničných investícií k výraznému zhoršeniu na trhu práce kvôli nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, aj tu sa situácia mení. Faktom je, že začínajú chýbať niektoré vybrané profesie, predovšetkým technického zamerania. Aby sme sa nedostali do situácie, ktorej čelia mnohé podniky na západnom Slovensku, začali sme sa touto problematikou už dávnejšie aktívne zaoberať. Najviac nás znepokojuje fakt, že v posledných rokoch dochádza k výraznému poklesu záujmu mladých ľudí o štúdium na technických školách.

· Znižujúci sa záujem o štúdium technických odborov v celom priereze vzdelávania, teda od stredných po vysoké školy, potvrdzujú mnohé štatistiky. Zvrátiť tento fakt chce štát, samosprávy a pochopiteľne i zamestnávatelia. Aké iniciatívy a kroky spoločnosť U. S. Steel Košice v tomto smere podnikla a podniká?
- Trend vývoja počtu žiakov do roku 2015 v stredných školách technického zamerania má klesajúci charakter. Ak tento fakt za rovnaké časové obdobie spojíme s klesajúcou demografickou krivkou, výhľad je vskutku alarmujúci. Pritom v spomínanom časovom horizonte budeme v našej spoločnosti potrebovať viac ako 2000 zamestnancov, prevažne s odborným technickým vzdelaním. Aby sa táto negatívna predpoveď dotkla našej spoločnosti čo najmenej, vypracovali sme pred viac ako dvomi rokmi nový systém náboru, ktorý je založený na intenzívnej a úzkej spolupráci so školami. Hlavným cieľom je zabezpečiť pre našu firmu dostatočný počet kvalifikovaných zamestnancov. Práve v podpore stredných a vysokých škôl s technickým zameraním vidíme budúcnosť. Pomôcť by mala aj pripravovaná legislatíva Ministerstva školstva SR, do prípravy ktorej sme aktívne vstúpili. Ako členovia Americkej obchodnej komory a jej výboru pre spoluprácu medzi podnikateľským a akademickým sektorom sme sa stali členmi tímu tvorcov návrhu legislatívneho zámeru zákona o odbornom vzdelávaní. Počas pracovných stretnutí na Ministerstve školstva SR si mnohé z našich námetov a pripomienok nakoniec našli cestu do finálnej verzie návrhu zákona. Aj vďaka tomu by mohla mať naša spoločnosť, ale aj iné priemyselné podniky, lepšie možnosti v rámci aktívnej podpory tak študentov, ako aj samotných technických odborných škôl. Po finančnej i hmotnej stránke.

· Košická oceliareň už niekoľko rokov veľmi intenzívne spolupracuje s SOU hutníckym. Ako hodnotíte doterajšie plnenie dohody o výchove a vzdelávaní žiakov pre potreby huty?
- Naša spolupráca s SOU hutníckym je vskutku nadštandardná a obojstranne výhodná. Najväčší počet našich nových zamestnancov prichádza práve ztejto školy. Tento trend plánujeme udržať aj v budúcnosti. Na druhej strane, aj škola sa vďaka tejto spolupráci teší zo strany mladých ľudí zvýšenému záujmu o štúdium. A v neposlednom rade je prospešná pre samotných žiakov. Tým, ktorí počas štúdia dosahujú najlepšie výsledky, ponúkame pracovnú zmluvu ešte pred ukončením školy, a to v poslednom ročníku. V rámci platenej odbornej praxe v U. S. Steel Košice majú žiaci príležitosť spoznať naše prostredie a štýl našej práce. Voči ostatným uchádzačom o prácu v našej firme je to pre nich nesporne konkurenčná výhoda. Ďalšou formou podpory je naša finančná motivácia žiakov pri výchovno-vzdelávacom procese. Na základe študijných výsledkov môžu získať vreckové až 500 korún. Ponúkame im, rovnako ako aj študentom iných odborných škôl, možnosť absolvovať počas letných prázdnin brigádu na našich pracoviskách. Aj v tomto prípade môžu tí najlepší získať v U. S. Steel Košice trvalé zamestnanie.

· Zámerom spoločnosti U.S.Steel Košice v školskom roku 2008/2009, ktorý sa práve začal, je participovať na príprave žiakov aj v ďalších profesiách, ktoré raz, vzhľadom na plánované odchody špičkových robotníkov do dôchodku, budeme potrebovať. Plánujete teda rozšíriť podobnú spoluprácu aj s inými odbornými školami? Ak áno, oktoré ide avčom bude spočívať?
- Treba povedať, že absolventi stredných odborných škôl, ale predovšetkým učilíšť so zameraním na hutníctvo, strojníctvo a elektrotechniku sú čoraz viac žiadanejší. V rámci U. S. Steel Košice, ale aj v iných miestnych priemyselných podnikoch. Hodláme preto úspešný model spolupráce s SOU hutníckym rozšíriť aj na iné odborné technické školy. Už v tomto školskom roku ho plánujeme aplikovať aj v SOU železničnom. Jeho tridsaťtri žiakov dostane príležitosť absolvovať prax v divíznom závode Doprava.
Okrem učilíšť podporujeme aj odborné priemyselné školy. Našu terajšiu spoluprácu so Strednou priemyselnou školou hutníckou v Košiciach mienime ešte rozšíriť o motivačné štipendiá pre najlepších študentov, predovšetkým hutníckych odborov. Máme tiež záujem skvalitniť priebeh odborných praxí v našej spoločnosti. Do spolupráce vstupujeme aj so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou v Košiciach, vprípade ktorej plánujeme podporiť znovuotvorenie odboru silnoprúdová elektrotechnika, a so Strednou priemyselnou školou strojníckou v Košiciach.

· Pôjde aj o priamu podporu?
Áno, vo všetkých spomenutých školách budeme podporovať vybrané študijné odbory a pomáhať školám pri získavaní študentov. Aktívne chceme spolupracovať aj na ich odbornom rozvoji. Je totiž aj pre nás mimoriadne dôležité, aby sa technickému vzdelávaniu a vzdelaniu prinavrátilo postavenie, ktorému sa v minulosti tešilo.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...