Vyhľadávanie:

Spolupráca s priemyslom bola a je vždy dôležitá

Spolupráca s priemyslom bola a je vždy dôležitá

Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach oslávila 60. výročie svojho založenia

Slávnostnými zasadnutiami vedeckých rád Technickej univerzity v Košiciach a jej hutníckej fakulty a následne slávnostným zhromaždením za účasti zástupcov akademických obcí zo Slovenska i zahraničia, ako aj partnerov z priemyselnej sféry, medzi ktorými nechýbali ani predstavitelia spoločnosti U. S. Steel Košice viceprezidenti Mark G. Tabler, Martin Pitorák a Vladimír Jacko, vyvrcholili minulý týždeň vo štvrtok 20. septembra 2012 oslavy 60. výročia založenia Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Vznik a historický vývoj hutníckej fakulty, jednej z troch zakladajúcich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, priblížil v slávnostnom príhovore jej dekan Peter Horňak. Fakulta, ktorá bola zriadená na základe vládneho nariadenia z 8. júla 1952, sa opiera o kultúrnu a technickú podstatu hutníckych tradícií a hlási sa k duchovným a civilizačným hodnotám, ktorých pôvodkyňou bola Banská akadémia v Banskej Štiavnici založená v roku 1762 Máriou Teréziou. "Rozhodnutie o zriadení fakulty," konštatoval P. Horňak, "vyplývalo teda tak z historických hutníckych tradícií, ako aj z plánov priemyselného rozvoja Slovenska. Hutnícka fakulta sa stala zdrojom vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre oceliarske podniky v Košiciach a Podbrezovej, pre výrobcu medi v Krompachoch, hliníka v Žiari nad Hronom, výrobcu ferozliatin na Orave a ďalšie podniky v Čechách..."

Nepochybne k tomu významnou mierou prispela aj rozvíjajúca sa industrializácia východného Slovenska, najmä výstavba metalurgického závodu HUKO, neskôr VSŽ Košice a U. S. Steel Košice. Kým na začiatku mala fakulta dve katedry, dnes je ich osem. Fakulta v súčasnosti ponúka široké spektrum akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vzdelávania, bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom, ktoré pokrývajú najnovšie trendy v odboroch hutníctvo, materiály, energetika, chemické technológie, environmentálne inžinierstvo, chémia a kvalita produkcie.

"Do roku 2012 hutnícka fakulta vychovala viac ako 5300 hutníckych inžinierov, z toho sto zahraničných, ďalej 282 kandidátov vied a 204 doktorov filozofie. Pri vysokoškolskom vzdelávaní učitelia a vedeckí pracovníci fakulty vydali 90 monografií a učebníc, 220 skrípt a učebných textov a vyše 7 tisíc vedeckých a odborných publikácií. Pracovníci fakulty vyriešili viac ako 1700 vedecko-výskumných úloh a projektov a bolo im udelených viac než 120 autorských osvedčení československých a slovenských patentov," uviedol P. Horňak. Pri zabezpečovaní kvalitnej pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti zohrávala dôležitú úlohu medzinárodná spolupráca. Intenzívne zahraničné kontakty priaznivo pôsobili na rozvoj príslušných študijných odborov, vedeckých škôl a sebareflexia a konfrontácia s medzinárodným vývojom a zahraničným prostredím napomáhali skvalitňovať výsledky, najmä v oblasti vedeckých činností.

Hutníckej fakulte, ktorá sa stala poprednou vedecko-výskumnou a vzdelávacou inštitúciou orientovanou na metalurgiu a materiálové technológie, prekračujúc svojim významom a výsledkami rámec Slovenska a strednej Európy, zablahoželal k jubileu v krátkom príhovore aj rektor Technickej univerzity v Košiciach Anton Čižmár.

Hutnícka fakulta počas celého svojho vývoja vždy dbala o úzke prepojenie s priemyslom. Jej dnešná spolupráca s praxou je postavená najmä na príprave a výchove absolventov vecne orientovaných podľa potrieb príslušných priemyselných podnikov, na vykonávanie priamej výskumnej činnosti a na účasť významných odborníkov z praxe na výučbe študentov. K tradičným partnerom patrí aj spoločnosť U. S. Steel Košice.

"Technická univerzita v Košiciach a jej hutnícka fakulta," uviedol v svojom príhovore viceprezident U. S. Steel Košice pre ľudské zdroje Martin Pitorák, "sú partnermi železiarní od samotného začiatku výroby železa a ocele v Košiciach, pričom naša spolupráca sa zameriava predovšetkým na technické vzdelávanie a výskum. Hlavnými oblasťami spoločného záujmu je najmä prvovýroba, ekológia, energetika, matematické modelovanie, optimalizácia, ale aj riadenie hutníckych procesov a vlastnosti produktov. Naši výskumníci podporujú praktickú stránku vzdelávania študentov zabezpečovaním praktických cvičení v našich laboratóriách či odbornými konzultáciami pri príprave bakalárskych, inžinierskych a doktorandských prác," konštatoval a zdôraznil, že vzdelaní a zruční zamestnanci zohrávajú kľúčovú úlohu v každom priemyselnom podniku. "Nové možnosti spolupráce prichádzajú ruka v ruke s naším zodpovedným postojom voči miestnej komunite. Budúci rok budú Košice Európskym hlavným mestom kultúry a naším spoločným príspevkom bude vytvorenie kreatívnej fabriky Steel park, ktorá bude centrom na popularizáciu vedeckých disciplín a sveta technológií pre deti a mladých ľudí, a to atraktívnym, netradičným spôsobom," doložil a zaželal Technickej univerzite v Košiciach a jej hutníckej fakulte k 60. výročiu existencie dostatok zapálených pedagógov a študentov, z ktorých vyrastú odborníci a lídri aj pre slovenský priemysel.

Súčasťou slávnostného zasadnutia bolo udeľovanie ocenení. Plaketu Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach za prínos k rozvoju fakulty a za dlhoročnú spoluprácu odovzdali aj viceprezidentovi U. S. Steel Košice pre ľudské zdroje Martinovi Pitorákovi.

Ďalšie články

Urobme radosť deťom pod stromčekom

Už po osemnásty raz budeme môcť prostredníctvom firemnej iniciatívy Stromček prianí urobiť počas najkrajších sviatkov roka radosť aj celkom neznámym deťom.

Vynovené postele na geriatrii

V piatok 27. októbra 2023 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávnostne otvorili rekonštruované 5. poschodie.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...