KONTAKT  |    _eng _sk

Stavať chcú na kvalite a výmene poznatkov z dobrej praxe
           Pridané: 12.03.2012
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 05/2012

Spolupráca firmy s Technickou univerzitou v Košiciach má dlhoročné korene

Ak by sme mali hľadať začiatky spolupráce medzi košickou technickou univerzitou a košickými železiarňami, museli by sme sa vrátiť aspoň päťdesiatpäť rokov späť. Iste je to viac... Veď aj keď fabrika vtedy ešte nestála, úmysel postaviť ju mal viac-menej jasné kontúry, ktoré potom pomáhali pretavovať do reálu aj prví absolventi hutníckej fakulty... Vzájomné kontakty sa rokmi utužovali, rozvíjali, práca na spoločných projektoch, riešeniach výskumných úloh, štúdiách, pri výchove a vzdelávaní budúcich odborníkov technického sveta prinášala a prináša profity pre obe strany.

Potvrdil to aj priebeh ostatného, už tradičného, spoločného stretnutia zástupcov spoločnosti U. S. Steel Košice a vedenia univerzity. Partneri na ňom zhodnotili minuloročnú spoluprácu a hľadali cesty, ktorými by sa mala uberať v budúcnosti. Viceprezident pre ľudské zdroje U. S. Steel Košice Martin Pitorák, generálny manažér pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milan Polča a členovia jeho tímu, spolu s Petrom Korytkom, generálnym manažérom pre výskum a vývoj USSE bezmála dve hodiny diskutovali s rektorom partnerskej univerzity Antonom Čižmárom, prorektorom pre vzdelávanie Pavlom Raschmanom a dekanmi fakúlt, pričom deklarovali záujem v kooperácii pokračovať a ďalej ju rozvíjať. Aj v takej oblasti akou je každoročná letná stáž. Vlani ju počas júla a augusta absolvovalo štyridsaťjeden vysokoškolákov, z nich bolo tridsaťpäť z Technickej univerzity v Košiciach.

Najviac v doterajšej histórii stáží. Popri hutníkoch potešil zvýšený záujem o tento druh získavania nových praktických skúseností zo strany budúcich strojárov i veľmi dobré zastúpenie poslucháčov fakulty elektrotechniky a informatiky. Oceniť treba, konštatovali zástupcovia firmy, ich prehlbujúce sa znalosti angličtiny, ktoré sú každým rokom lepšie a lepšie. Mimoriadne dobre sa rozbehli prevádzkové cvičenia študentov vo fabrike i systém zadávania a riešenia bakalárskych a diplomových prác. Vlani sa ich počet takmer zdvojnásobil, vzrástol zo 66 na 128.

Narástol aj počet študujúcich popri zamestnaní z radov košických hutníkov. Dnes, najmä štúdiom na hutníckej a strojníckej fakulte, si zvyšuje kvalifikáciu 49 našich kolegov. Rozšírenie ďalších kontaktov medzi firmou a univerzitou ponúkla vlaňajšia pracovná návšteva zástupcov katedry humanitných vied, ktorí sa ako pozorovatelia zúčastnili v U. S. Steel Košice na tréningu majstrov a v Assessment and Development centre USSK i na názornej ukážke priebehu hodnotenia nadodborných zručností absolventov vysokých škôl. Tam mali možnosť vidieť v praxi, čo firma od absolventa pri výberovom procese očakáva. Partneri sa zhodli na tom, že priestor na zlepšenie badať najmä v takých oblastiach, ako je práca v tíme či prezentačné zručnosti. Tieto zručnosti sú obvykle výrazne lepšie u študentov, ktorí absolvovali rôzne stáže, brigády či výmenné pobyty zvyčajne v zahraničí alebo v práci popri štúdiu.

Spoločnosť U. S. Steel Košice i Technická univerzita v Košiciach chcú aj v budúcnosti stavať na kvalite a neustálom zlepšovaní partnerských vzťahov, pričom v tomto úsilí, podľa slov rektora, má zohrať dôležitú úlohu i vzájomné odovzdávanie si skúseností z dobrej praxe a spolupráca pri modifikovaní vzdelávacieho procesu na univerzite. Do vyššej kvality chcú posunúť prácu na príprave spoločných projektov v oblasti vedeckovýskumnej činnosti. I takých, ktoré môžu získať finančnú podporu z európskych fondov.

Empty

ODPORÚČAME

13.05.2021
USS oznamuje svoj cieľ dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu
01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021