Vyhľadávanie:

V hutníckej výrobe využívame 25 rôznych druhov energií

V hutníckej výrobe využívame 25 rôznych druhov energií

V Oceli východu sa pravidelne venujeme problematike ochrany životného prostredia v hutníckej výrobe. V poslednom období dominuje najmä problematika dekarbonizácie a znižovania emisií CO2. S ochranou životného prostredia však veľmi úzko súvisí aj znižovanie spotreby nerastných surovín a zvyšovanie energetickej efektívnosti. Energie, energetické médiá a energetická efektívnosť sú zodpovednosťou GM pre energie Ladislava Horvátha. Položili sme mu pár otázok o aktuálnej situácii.

 Naša spoločnosť venuje energetickej efektívnosti systematickú pozornosť a každoročne tak dokážeme ušetriť státisíce eur. Ako?

 O význame energií v závode svedčí fakt, že pravidelne sledujeme a vyhodnocujeme až dvadsať päť rôznych druhov energií. Niektoré sa nakupujú externe – časť elektrickej energie, energetické uhlie, zemný plyn, ďalšie sa vyrábajú priamo v závode transformáciou primárnych materiálov a energií , napr. v Teplárni elektrická energia, para, stlačený vzduch, fúkaný vietor, demineralizovaná voda, v Kyslikárni kyslík, dusík, argón, alebo v divíznych závodoch ako produkt hutníckych cyklov vzniká vysokopecný, konvertorový a koksárenský plyn. Na úseku Energetické bilancie a stratégia sledujeme detailne každý druh energie u každého spotrebiteľa resp. producenta, porovnávame plány výroby a spotreby, následne detailne sledujeme energetickú efektívnosť jednotlivých zariadení cez ukazovateľ špecifickej spotreby danej energie na jednotku produktu daného zariadenia. Významnou zložkou činnosti úseku je verifikácia energetických projektov v závode už počas ich prípravy, či už sa jedná o MDCC projekt, CAPEX alebo strategický projekt. Každý projekt je podrobený kritickému skúmaniu tak, aby metodika výpočtu zohľadnila potenciál úspory energií a materiálov nielen na danom divíznom závode, kde sa realizuje, ale aby sa určil celkový vplyv navrhovaného projektu na celý podnik a všetky potenciálne dotknuté divízne závody, energie a zariadenia.

 Môžete z množstva minuloročných projektov spomenúť 1-2, ktoré priniesli najväčšie zníženie spotreby surovín alebo najväčšie finančné úspory?

Už v predchádzajúcich rokoch bolo realizovaných mnoho projektov na zlepšenie energetickej efektívnosti, takže obrazne povedané, „nízko visiace ovocie“ už bolo obraté. Potenciál na zlepšenie stavu tu stále je, aj keď prístup k riešeniam musí byť stále sofistikovanejší. Najväčšie úspory sme v roku 2020 dosiahli prostredníctvom projektu Zníženie poplatkov za odchýlku nákupu elektrickej energie reguláciou výroby, a to až vo výške 1 745 618 USD (o projekte sme podrobnejšie písali v OV 15/2020 – pozn. redakcie). Viac než miliónové úspory sme dosiahli zvýšením účinnosti zariadení a znížením mernej spotreby uhlia v kotloch teplárne, konkrétne 1 552 450 USD. Šetrili sme ale aj jednoduchou výmenou klasických svietidiel za LED osvetlenie či opravou netesností pri rozvodoch energetických médií. Takto usporená elektrická energia, zemný plyn a para sa, samozrejme, prejavili aj vo finančných úsporách prevyšujúcich 600 000 USD.

 Čo vás čaká v tomto roku?

V náročných podmienkach pandémie COVID-19 a pri očakávanom zvyšovaní výroby sa zameriavame na zabezpečenie personálu pre všetky kritické úseky výroby a manažmentu. Čaká nás šiesty dozorný audit systému energetického manažérstva podľa novelizovanej normy ISO 50001:2018. V súvislosti so strategickým cieľom EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 55 %, ako aj v nadväznosti na slovenský Plán obnovy budeme sledovať možnosti zapojenia sa do rôznych výziev financovania projektov v USSK, či už na úrovni SR alebo EÚ, aby sme aj s prispením vlády pripravili našu fabriku na ich splnenie. Ďalej budeme pokračovať v rozbehnutých projektoch regulácie odchýlky elektrickej energie či znižovania spotreby pary a strát pary v sieti spotrebičov USSK s potenciálom úspor v stovkách tisíc eur.

 Ako môžeme my, zamestnanci, prispieť k hospodárnemu nakladaniu s energiami?

V prvom rade zásadnou zmenou myslenia. Tá môže byť vyvolaná určitým tlakom formou príkazov a nariadení, no oveľa jednoduchšie formou pochopenia podstaty problematiky. Úspora energií je súčasťou nášho každodenného života. Žijeme v domoch, v bytoch, každý mesiac vidíme spotrebu energií v našich účtoch. Toto myslenie je potrebné si iba preniesť aj do našej pracovnej oblasti. Pre podporu tejto idey úsek Energetické bilancie a stratégia spolu s úsekom Zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov pripravuje tzv. Energetickú akadémiu, ktorá bude prebiehať formou e-learningu. Prvý stupeň finalizujeme už tento mesiac. Chceme ukázať nielen technickú a technologickú hodnotu energií a energetických médií v ich technických jednotkách – kubických metroch, tonách, gigajouloch, ale primárne ich ukázať v ekonomickej hodnote – jednoducho v eurách alebo dolároch, pretože rovno povedané „eurám rozumie každý“.                                       

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...