KONTAKT  |    _eng _sk

V príjemnej atmosfére o rodine, súkromí i práci
           Pridané: 13.03.2006
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 10/2006

Najlepší zamestnanci vedenia spoločnosti na obede s Davidom H. Lohrom

Zatiaľ najpočetnejšiu skupinu vybraných zamestnancov ocenených za mimoriadne pracovné výsledky pozval prezident U. S. Steel Košice David H. Lohr na spoločný neformálny obed minulý týždeň v stredu, 1. marca 2006. Za spoločný stôl k dobrému jedlu spolu s viceprezidentom pre pracovné vzťahy a motiváciu Martinom Pitorákom zasadlo devätnásť z dvadsaťjeden pozvaných prezidentových hostí, tentoraz z vedenia spoločnosti. Zastupovali úseky viceprezidentov pre predaj a marketing, strategické implementácie, financovanie, informačné technológie, ľudské zdroje, výrobu, technológiu a úseky Prezidenta spoločnosti, Generálneho právneho zástupcu a Nákupu.

Ako už býva zvykom, prvý sa ujal slova hostiteľ. David H. Lohr v krátkosti porozprával o svojej rodine, svojich pocitoch z pracovného pôsobenia v Košiciach a na Slovensku a vzápätí odovzdal pomyselnú štafetu svojim hosťom. V príjemnej atmosfére sa potom bezmála dve hodiny nieslo stretnutie, počas ktorého prezidentovi hostia, mimochodom, bolo medzi nimi deväť žien, prezradili niečo o sebe, svojom súkromí, záľubách. Pravda, hovorilo sa aj o práci, o zmenách, ktoré zaregistrovali v ostatných rokoch vo fabrike na poli svojho pôsobenia, o problémoch, ale i radostiach.

Prezidentovi hostia

Štefan BODA,
vedúci odd. rozvrhovanie výroby SVa (úsek VP pre predaj a marketing)
Ako vedúci oddelenia je zodpovedný za efektívne rozvrhovanie výroby pre dve kľúčové jednotky - moriace linky a 4 a 5-stolicový tandem a tiež pre ďalšie zariadenia v SVa. Väčšina jeho 38-ročnej praxe v železiarňach je spojená práve so Studenou valcovňou. Jeho pracovné výsledky sú výborné vo všetkých aspektoch. Oceňuje sa jeho schopnosť robiť rozhodnutia zo širšieho pohľadu a myslieť dopredu, tiež nepretržité vzdelávanie mladých ľudí a vyhľadávanie nových talentov pre riadiace funkcie. Jeho komunikačné schopnosti sú príkladné. V prevádzke je akceptovaným odborníkom s významným poradným názorom.

Iveta HAJDUKOVÁ,
ekonómka - obchodná referentka (úsek VP pre predaj a marketing)
V spoločnosti pracuje od roku 1982, od roku 2001 v odbore Obchodná administratíva ako ekonómka - obchodná referentka. Je zodpovedná za kontrolu správnosti dodávateľských prepravných faktúr. Prejavuje ochotu učiť sa novým postupom a činnostiam, aby prekračovala súčasné štandardy a očakávania. Je efektívna, produktívna a je k dispozícii aj po pracovnom čase. V roku 2005 počas kontrol prepravných faktúr ušetrila spoločnosti viac ako 3 milióny korún.

Henrich BOROŠ,
špecialista - Havarijná prevencia (úsek VP pre strategické implementácie)
Ako absolvent Hutníckej fakulty TU Košice nastúpil do spoločnosti v roku 1996, začínal vo VSŽ Oceľ, pracoval pre Studenú valcovňu. O rok neskôr sa stal zástupcom riaditeľa Hutníckej druhovýroby, od roku 1999 pôsobil ako výskumník na úseku Výskum a rozvoj VSŽ Oceľ. Od roku 2003 je špecialistom odboru Krízové riadenie. Aktívne sa zúčastňuje na riešení úloh. Plne využíva svoje schopnosti a spolupracuje na vývoji databáz potrebných pre určenie a posúdenie rizika vážnych priemyselných nehôd. Je oporou pri riešení úloh v oblasti prevencie vážnych priemyselných nehôd v súlade s existujúcim SMK.

Ján HUMENÍK,
špecialista - koordinácia závodov (úsek VP pre financovanie)
Pracuje ako špecialista pre koordináciu závodov v odbore analýzy a štatistika. Do jeho povinností patrí správa OFA (Oracle Financial Analyzer) databázy a technická podpora pri príprave aktuálnych analýz, prognóz a podnikateľských zámerov. Kus práce vykonal pri koordinácii procesu prepojenia databáz v OFA. Nové analytické výkazy boli vyhotovené v spojení s databázami ľudských zdrojov a surovín. Toto úsilie zvýšilo efektivitu znížením potreby manuálneho zadávania do OFA. Úzko spolupracuje s IT, analytikmi závodov, ako aj controllingom. Je veľkým prínosom a je pružný pri riešení rôznych problémov.

Magdaléna ŠPAKOVÁ,
ekonómka účtovníctva (úsek VP pre financovanie)
Svoju kariéru v spoločnosti začala v roku 1992. V súčasnosti pracuje ako ekonómka účtovníctva v DZ Koksovňa. Pripravuje mesačné uzávierky, spracováva inventár majetku, vykonáva cenovú a vecnú kontrolu faktúr a pripravuje výkazy spotreby materiálov a výpočty výrobných nákladov. Poskytuje služby prevádzkovému personálu. Pri výkone svojej práce bola počas celej doby spoľahlivá a spĺňala najvyššie štandardy kvality. Svoje profesionálne vedomosti si ďalej rozvíja, dosiahnutím 2. stupňa certifikácie v účtovníctve si zvýšila kvalifikáciu.

Alena DUDOVÁ,
referentka daní - daňové plánovanie, metodika, kontrola (úsek VP pre financovanie)
Je zodpovedná za dodržiavanie zákonných predpisov súvisiacich s daňami. Sleduje prijímanie všetkých nových daňových zákonov a pripravuje aktualizácie daňových postupov spoločnosti tak, aby si plnila svoje daňové záväzky. Úzko spolupracuje s daňovými úradmi počas auditov a nesie zodpovednosť za zabezpečenie príslušných dokumentov z odboru Dane a iných odborov USSK. Minulý rok pracovala v združení Steel Aréna a niesla plnú zodpovednosť za prípravu daňových priznaní a dokumentov. Jej práca v tejto oblasti bola výnimočná, keďže predbežné výkazy a príprava si vyžadovali veľa práce. Koordinovať tieto daňové činnosti bude aj v budúcnosti.

Radmila MARUŠOVÁ,
referentka sekretariátu (úsek Generálneho právneho zástupcu)
Túto poctu si zaslúži za výbornú prácu, ktorú vykonala pre viceprezidenta minulý rok. Je osobou, ktorá sa stále snaží naučiť nové veci a zvyšovať hodnotu pre našu spoločnosť. Minulý rok dosiahla významný pokrok a je pripravená zastávať funkciu riaditeľky kancelárie v prípade, že sa takáto funkcia uvoľní. Vlani prevzala na seba ďalšiu zodpovednosť a pre viceprezidenta bola významným prínosom.

Juraj HRUŠKA,
vedúci odd. odlievanie a kovanie (úsek Nákup)
V spoločnosti pracuje od roku 1992. Bol cenným členom nákupného tímu počas 2. vlny projektu Accenture v oblasti odlievaných a kovaných náhradných dielcov a bol vedúcou silou pri realizácii tohto projektu, z ktorého predpokladaná úspora nákladov predstavuje približne 700 tisíc USD. Má výborné skúsenosti a znalosti z tejto oblasti. Vďaka svojej práci sa nedávno stal vedúcim tímu v rámci novej organizačnej štruktúry.

Eva KONEČNÁ,
skladníčka (úsek Nákup)
V centrálnom sklade náhradných dielcov pracuje necelých 36 rokov. Počas tohto obdobia mala na starosti prevažne náhradné dielce z oblasti elektroniky a motorov. Stala sa odborníčkou, ktorá sa o tieto náhradné dielce nielen starala, ale vedela aj poradiť. Vedela pomôcť a pomáhala fabrike v ktorúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu. Má veľmi dobrý, priam príkladný, prístup k práci. Pri riešení problémov je aktívna. Ich riešenie sama iniciuje, čím je príkladom pre ostatných zamestnancov. Má dobrý prístup k spolupracovníkom, zákazníkom a je ochotná im kedykoľvek pomôcť a vyjsť v ústrety. Možno konštatovať, že je pilierom skladu.

Róbert VANDLIK,
Team Manager (úsek VP pre informačné technológie)
Úspešne pracoval na mnohých projektoch, akým sú napríklad Eliminácia anomálií v PC prostredí USSK, Implementácia ZEN works Asset Management (ZAM) a Admin Support WEB aplikácia. Okrem toho ako LAN administrátor aktívne pristupoval k plneniu svojich povinností so snahou uplatňovať nové postupy a nástroje na zefektívnenie práce LAN administrátorov. Pri vytvorení novej organizácie BSCe dostal príležitosť viesť team Network Operation Center. V súčasnosti zodpovedá za práce na nových rozpracovaných projektoch. Je spoľahlivým pracovníkom s dobrými organizačnými schopnosťami a danosťami pre tímovú prácu.

Rastislav KLIMZA,
Technical Specialist (úsek VP pre informačné technológie)
Je to šikovný mladý pracovník, ktorý sa rýchlo a ľahko prispôsobuje zmenám v pracovnom prostredí. V minulom roku zabezpečoval vývoj modulu Obchodní partneri v podnikovom informačnom systéme Financial 2000. Počas projektu APT na úseku Informačné technológie sa aktívne zúčastňoval na príslušných aktivitách, kde okrem iného zabezpečoval implementáciu systému PlanView, ktorý je pre novú organizáciu BSCe prioritný. Tento systém administruje, podporuje po technickej stránke, a to tak v Košiciach, ako aj v Srbsku. Koordinuje ďalší rozvoj a zdokonaľovanie systému, zaúča nových koordinátorov.

Daniela VLNKOVÁ,
referentka mzdových záležitostí (úsek VP pre ľudské zdroje)
Do spoločnosti nastúpila v roku 1973, začínala ako mzdová účtovníčka v závode Valcovne. Problematikou účtovania miezd sa zaoberá dodnes. Pracuje v oddelení metodika, uzávierky, exekúcie, kontroly, kde zabezpečuje spracovanie podkladov pre zabezpečenie finančných prostriedkov vo väzbe na zúčtované mzdy, kontrolu mesačného rozúčtovania miezd, rekapitulácií a hlavnej knihy, vyčíslenie daňovej povinnosti za závislú činnosť a ďalšie náročné činnosti, ktoré sú navyše časovo limitované harmonogramom uzávierkových prác. V oblasti, ktorej sa venuje, má univerzálny prehľad, čo jej umožňuje spoľahlivo a precízne riešiť jej zverenú problematiku. Je priateľská, obľúbená a nekonfliktná.

Irena VESZKOVÁ,
referentka výchovy personálu (úsek VP pre ľudské zdroje)
V spoločnosti pracuje od roku 1979. Pozíciu personálnej referentky na úseku Ľudské zdroje zastávala desať rokov. Od roku 2000 je referentkou výchovy personálu v organizačnej jednotke, ktorá zastrešuje vzdelávanie a tréning zamestnancov spoločnosti. Zabezpečuje administráciu konferencií a seminárov pre administratívne vedenie spoločnosti, prax študentov stredných a vysokých škôl, agendu diplomových prác študentov vysokých škôl a organizáciu letnej platenej stáže študentov vysokých škôl. Počas svojej praxe získala cenné pracovné skúsenosti. Na jej prácu je spoľahnutie, má organizačný talent a pozná zamestnancov. Jej silnou stránkou je komunikácia a budovanie vzťahov so zákazníkmi na nadštandardnej úrovni.

Albín DUBOVSKÝ,
zástupca letového manažéra, pilot (úsek Prezidenta spoločnosti)
Od roku 2000, kedy prišiel pracovať do spoločnosti, zastáva funkciu zástupcu letového manažéra, je pilotom. K úlohám, ktoré z tejto pozície vyplývajú, pristupuje aktívne a plní ich na vysoko kvalitnej úrovni. Jeho hlavnou úlohou je bezpečný let v súlade s predpismi. Pri jej plnení využíva svoje odborné vedomosti, ktoré sa samostatne a iniciatívne snaží zvyšovať. Je spoľahlivým pracovníkom s vysokou odbornou úrovňou. Má dobré organizačné schopnosti, je veľmi pracovitý, dôsledný, racionálny a so zmyslom pre prácu v tíme. Dosahuje výborné výsledky v práci s dôrazom na bezpečnosť.

Martin SOKOL,
technológ spoľahlivosti ASRTP (úsek VP pre výrobu)
V spoločnosti začínal v roku 1979 ako mechanik meracej a regulačnej techniky v prevádzke Hlbinné pece Teplej valcovne. Od roku 1991 pracoval ako programátor-analytik v centrálnej údržbe. V súčasnosti je technológom spoľahlivosti ASRTP v DZ Studená valcovňa. Ako programátor sa podieľal na viac než šesťdesiatich modernizačných akciách v rámci celej spoločnosti. Jeho programátorská práca a odborné vedomosti sú prínosom hlavne pre pozinkovaciu linku, dynamo linku, valcovacie trate, výrobu neutrálnej atmosféry pre Studenú valcovňu a VKB. Starostlivosťou o zabezpečenie spoľahlivej činnosti riadiacich systémov valcovacích tratí a okamžitými zásahmi pri riešení problémov prispel k minuloročnej rekordnej výrobe na valcovacích tratiach.

Ján TUŠÍK,
technológ spoľahlivosti EÚ (úsek VP pre výrobu)
V spoločnosti pracuje od roku 1973. Bol mechanikom meracej a regulačnej techniky, neskôr programátorom-analytikom v centrálnej údržbe. V súčasnosti vykonáva funkciu technológa spoľahlivosti EÚ. Počas svojej praxe sa podieľal na tvorbe aplikačných programov v rámci celej spoločnosti. Dlhoročné skúsenosti a odborné vedomosti uplatnil pri realizácii modernizačných akcií, akými boli napríklad regulácia pecných častí pozinkovacej linky a dynamo linky, výroba neutrálnej atmosféry v SVa, riadenie pásovej dopravy CPR, odsávanie koksárenského plynu na VKB1 a množstvo iných, ktoré znamenali a znamenajú obrovský prínos v oblasti kvality a efektívnosti výroby, životného prostredia a šetrenia nákladov.

Milan LUČAN,
majster opráv strojnej údržby žeriavov (úsek VP pre výrobu)
V spoločnosti pracuje 28 rokov. Prešiel viacerými pozíciami - od zmenového zámočníka, inšpekčného zámočníka, predáka až po majstra opráv zdvíhacích zariadení. Pri riešení zložitých technických zlepšení zdvíhacích zariadení využíva svoje dlhoročné skúsenosti a nadobudnuté znalosti. Aktívne eliminuje riziká a nebezpečenstvá nielen na svojom úseku majstra, ale aj na celom jemu zverenom úseku - od Teplej valcovne, cez Hutnícku druhovýrobu až po Energetiku.

Marta ŠIMČÁKOVÁ,
ekologička DZ Energetika (úsek VP pre výrobu)
V spoločnosti, v DZ Energetika, pracuje od roku 1984. Začínala ako referentka personálneho oddelenia, neskôr sa stala ekonómkou teplárne. V roku 2000 zastávala pozíciu obchodnej referentky na úseku Energetické hospodárstvo. V roku 2004 ukončila štúdium popri zamestnaní na UPJŠ v Košiciach, odbor právo. V súčasnosti pracuje ako ekologička DZ Energetika, kde organizačne a odborne zabezpečuje všetky činnosti závodu súvisiace s ochranou životného prostredia. Svojím pracovným nasadením sa aktívne podieľa na riešení ekologických problémov, ktoré vznikajú pri výrobe energií.

Marta MARUŠOVÁ,
špecialistka, metalurgia TVa (úsek VP pre výrobu)
V spoločnosti začala pracovať v roku 1983 ako referentka pre šroty v Teplej valcovni, neskôr pôsobila ako technologička a metalurgička pre TŠP. Od roku 2001 je metalurgičkou-špecialistkou pre Teplú valcovňu. Pracuje na úseku Riadenie kvality v odbore Metalurgia a technológia TVa. V kolektíve je obľúbená, zodpovedne pristupuje k plneniu pracovných povinností, má veľmi dobré odborné znalosti v oblasti výroby plochých, za tepla valcovaných výrobkov. Dobre ovláda technológiu - od prvovýroby ocele až po finálnu výrobu v USSK.

František ZIOLKOVSKÝ,
manažér projektov, prvovýroba (úsek VP pre technológiu)
V spoločnosti pracuje od roku 1992. Začínal ako technický stavebný dozor a vedúci oddelenia. Od roku 2001 bol vedúcim oddelenia výroba koksu a železa. V súčasnosti zastáva pozíciu manažéra projektov - prvovýroba. K úlohám pristupuje s maximálnym nasadením a s vysokou odbornou úrovňou. Je priateľský, nekonfliktný a spoľahlivý pracovník s vysokou pracovnou morálkou.

Gabriel LEŠINSKÝ,
špecialista Výskum a vývoj (úsek VP pre technológiu)
V železiarňach pracuje od roku 1965. Od svojho nástupu prešiel v rámci spoločnosti rôznymi funkciami, kde získal množstvo cenných skúseností. V súčasnosti je špecialistom v útvare Výskum a vývoj. Je to skúsený pracovník s vysokou odbornou úrovňou. Vďaka odborným znalostiam, ktoré získal dlhodobou praxou, má v kolektíve prirodzenú autoritu. Má výborné organizačné schopnosti a patrí medzi špičkových zamestnancov.

Empty

ODPORÚČAME

13.05.2021
USS oznamuje svoj cieľ dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu
01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021