Vyhľadávanie:

Veľká súťaz - životné prostredie

Veľká súťaz - životné prostredie

Jeden náš zákazník je nad všetkými. Je najväčší a je najnáročnejší a aj najdôležitejší. Tento zákazník je planéta Zem. My ľudia nemáme v súčasnosti alternatívu a musíme sa snažiť o udržateľnosť. Aby naša planéta zostala obývateľná a naše súžitie s inými malo perspektívu.
Na to musíme myslieť v rámci kontinentov, krajín, regiónov a komunít.

 David B. Burritt prezident USS: “Udržateľnosť  v rámci U. S. Steel znamená zaistiť,  aby naša spoločnosť tvorila dlhodobú hodnotu pre všetkých, ktorí sa na nej podieľajú - pre investorov, zákazníkov, zamestnancov, komunity, kde žijeme a pracujeme a v konečnom dôsledku pre planétu.“

Starostlivosť o životné prostredie v spoločnosti U. S. Steel Košice je popri výrobe a bezpečnosti jednou z najväčších priorít. Významnú úlohu v nej zohráva systém manažérstva environmentu s certifikátom ISO 14001, ktorý potvrdzuje plnenie medzinárodných štandardov.
Technologický proces výroby ocele vplýva na viaceré zložky životného prostredia. Opakované využívanie prírodných surovín, využívanie a čistenie vody, znižovanie znečistenia ovzdušia či spracovanie odpadov predstavujú hlavné oblasti starostlivosti o životné prostredie v našom podniku. Využívanie prírodných zdrojov minimalizujeme aj vďaka možnosti nekonečnej recyklácie ocele.
V našom závode využívame železný šrot pre ďalšie spracovanie s dennou kapacitou 3 000 ton s maximom až 4 000 ton šrotu denne. Výroba ocele je ideálnym príkladom cirkulárnej ekonomiky.

Práca s odpadom a jeho ďalšie spracovanie je v U. S. Steel Košice samozrejmosťou. Viac ako 60 % odpadu pri výrobe predstavuje vysokopecná a oceliarenská troska. Našim zámerom je, aby troska bola vnímaná nie ako odpad, ale ako vedľajší produkt. Trosku ďalej spracovávame a ponúkame pre ďalšie využitie pri výrobe cementu, kde pomáha znižovať objem CO2. Troska nachádza uplatnenie aj v stavebnom priemysle. Odpady, ktoré nie je možné ďalej využiť, zneškodňujeme na vlastných skládkach, kde pomocou viacerých technologických opatrení zabraňujeme možnej kontaminácii okolia a podzemných vôd.

Pri výrobe ocele využívame veľké množstvo vody. Vodu na priemyselné použitie odoberáme z rieky Hornád. Po úprave je voda využitá v procese výroby. Samozrejmosťou je dôkladné vyčistenie použitej vody v našej čistiarni odpadových vôd v Sokoľanoch. Až 90 % prečistenej vody sa vypúšťa do Sokolianskeho potoka a zvyšok sa vracia do výrobného procesu. V našom akreditovanom laboratóriu neustále monitorujeme kvalitu povrchovej aj podzemnej vody v areáli U. S. Steel Košice, ale aj v blízkom okolí. Kvalita ovzdušia predstavuje ďalšiu významnú zložku starostlivosti o životné prostredie. V našom závode sme realizovali množstvo projektov, ktorých cieľom bolo zníženie znečisťujúcich emisií. V súčasnosti sa najväčšia pozornosť venuje znižovaniu množstva CO2 v ovzduší.

Naša korporácia ohlásila na jar tohto roka cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. To znamená značné zmeny hutníckych procesov, výroby ocele a využitia obnoviteľných zdrojov energie pre nasledujúcich 30 rokov.

Urgentnosť klimatickej krízy si vyžaduje smelé ciele a akčnosť. Ide o globálnu výzvu a riešenie musí byť tiež globálne. Nie sme naivní a uvedomujeme si, že bez globálneho prístupu nezmôže nič Európa, ani Amerika. Obzvlášť v Európe bude tiež nutné neustále pripomínať vytvorenie férového konkurenčného prostredia. Importovať oceľ z krajín, ktoré neberú klímu vážne, rovná sa importovať cudzie emisie na náš úkor.  EÚ sa dnes podieľa na výrobe ocele vo svete necelými ôsmimi percentami. Produkcia surovej ocele v Číne vzrástla v minulom roku o 5,2 % na 1 053 miliónov ton. V tom istom čase v Európe poklesla výroba o 11,8 % (medziročne) na 138,8 miliónov ton ocele.  Tieto čísla hovoria jasne, nemôžeme si dovoliť byť naivní.

Naša cesta k trvalej udržateľnosti je súčasťou korporačnej stratégie charakterizovanej aj sloganom Best For All (To najlepšie pre všetkých). Na konci totiž získavajú všetci, ktorí sa s nami na túto cestu dajú.

Je zrejmé, že udržateľnosť musí byť globálnou snahou, ale je toho mnoho, čo môžeme urobiť doma, alebo lepšie povedané na našom pracovisku. Už doteraz sme vďaka stovkám inovatívnych projektov boli schopní ušetriť množstvo energie a zlepšiť efektivitu. Naši kolegovia ukázali, že je veľa spôsobov, ako napríklad znova využiť náhradné diely, ako rozumne zapojiť technológiu, alebo dáta z uplynulých rokov a zlepšiť budúce procesy. Sú aj malé kroky správnym smerom, ako je šetrenie papiera, vypínanie osvetlenia, keď nie je potrebné. To je tiež cesta ako zlepšiť udržateľnosť a príležitosť tam nájde každý.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...