KONTAKT  |    _eng _sk

Výmena poznatkov s udeľovaním titulu Bezpečný podnik
           Pridané: 13.11.2019
Autor: -c-
Kategória: Bezpečnosť

Národný inšpektorát práce v spolupráci s Európskou agentúrou pre BOZP  usporiadal 22. októbra 2019 v Bratislave konferenciu  Kultúra bezpečnosti, na ktorej sa stretlo vyše sto odborníkov z oblasti bezpečnosti práce v priemysle, výrobe a službách, zástupcovia odborových organizácií i Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

„O budovaní kultúry bezpečnosti a zdravia i svojich skúsenostiach a poznatkoch v tomto snažení informovali vo svojich prezentáciách  odborníci z viacerých slovenských firiem, medzi inými tiež zástupcovia jadrových elektrární, Mondi SCP Ružomberok, Východoslovenskej energetiky, Slovalca a ďalší,“ konkretizoval zástupca generálneho manažéra pre bezpečnosť a hygienu USSK Robert Meitner, ktorý do programu konferencie prispel prednáškou zaoberajúcou sa rovnakou témou – Kultúrou bezpečnosti v U. S. Steel Košice. Priblížil v nej hodnoty bezpečnosti práce v našej spoločnosti a jej priority, systém riadenia bezpečnosti, vývoj úrazovosti od čias vzniku U. S. Steel Košice až po dnešok, pestovanie aktívneho záujmu zamestnancov o BOZP a firemné nástroje komunikácie v tomto smere. Zdôraznil pri tom, že bezpečnosť práce a rozvoj silnej kultúry bezpečnosti nie je opatrenie, ktoré sa vo fabrike končí vykonaním jednej aktivity.  Potvrdil, že je to  nepretržitý, opakujúci sa proces, ktorý si vyžaduje každodenné úsilie všetkých  zamestnancov aj manažmentu.

Súčasťou konferencie bolo tiež udeľovanie osvedčení Bezpečný podnik, certifikátu, ktorý je jedným z nástrojov zavádzania efektívneho systému riadenia BOZP a zlepšovania jeho úrovne u zamestnávateľov na Slovensku. Potešujúcou správou je, že potvrdenie o jeho predĺžení,  prevzal tiež generálny riaditeľ dcérskej spoločnosti U. S. Steel  Obalservis Peter Bílek.

„Prvý raz sme certifikát Bezpečný podnik získali v roku 2008. Aj keď sme mali zo začiatku pochybnosti o tom,  či je potrebné dať sa do obhajoby osvedčenia, nakoniec sme sa rozhodli, že do toho ideme.  Podmienkou na jeho získanie nie je len funkčný a efektívny systém manažérstva BOZP, ale aj celková starostlivosť o bezpečnosť a kultúru práce, nízka úrazovosť, sociálna starostlivosť, starostlivosť o životné prostredie a podobne. Logo programu Bezpečný podnik vnímame ako prostriedok zviditeľnenia sa v externom priestore, ale taktiež interne ako symbol dosiahnutého spoločného cieľa všetkými zamestnancami spoločnosti, ktorým je zníženie úrazovosti, zlepšenie úrovne BOZP a pracovných podmienok,“ uviedol Tomáš Žatkovič, riaditeľ pre financie správu majetku a logistiku spoločnosti U. S. Steel Obalservis. „V neposlednom rade je to pre nás znovu konfrontácia s inými spoločnosťami v tom, ako nás vníma inšpektorát práce a okolie. Nezávislé preverenia stavu BOZP, okrem našej internej kontroly a kontroly z USSK, sú pre nás výzvou na dosiahnutie cieľa, ktorým je nula úrazov.“

Ako doplnil zmocnenec pre manažérske systémy a vedúci tímu pre získanie osvedčenia Bezpečný podnik Miroslav Gasper, veľmi náročné preverenie kritérií vedúce k udeleniu certifikátu  Obalservisu vykonala  od mája do júla tohto roku inšpektorka práce Katarína Šmajdová. „Odpovedali sme na vyše 220 otázok týkajúcich sa zabezpečenia ochrany zdravia pri práci na našich pracoviskách, podnikovej politiky BOZP, zapojenia zamestnancov do otázok BOZP, posudzovania rizík, spolupráce s BTS, PZS, odborovou organizáciou, organizáciou práce a podobne. Pri zodpovedaní otázok nám boli veľmi nápomocní aj zamestnanci materskej spoločnosti, pracovnej zdravotnej služby i zástupcovia odborovej organizácie, ktorí si zaslúžia pochvalu. Bez ich odbornej prípravy a spolupráce, a to nielen počas auditu, by sme toto osvedčenie nezískali. Veľkou našou výhodou je tiež to, že sme certifikovaní podľa noriem systému manažérstva kvality ISO 9001:2015, systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 a podľa novej normy systému manažérstva BOZP ISO 45001:2018. Chcem sa poďakovať členom tímu, komisie BOZP, zástupcom zamestnancov BOZP, interným audítorom, samozrejme, vedeniu spoločnosti za podporu a v neposlednom rade všetkým zamestnancom spoločnosti.“

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu