Vyhľadávanie:

Zmeny sú evidentné, tvrdia údržbári

Zmeny sú evidentné, tvrdia údržbári

Minulý týždeň v stredu, 15. novembra 2006, sa uskutočnilo predposledné tohtoročné stretnutie prezidenta Davida H. Lohra s vybranými zamestnancami, ktorí dosahujú mimoriadne pracovné výsledky. Pozvanie na kus reči a neformálne posedenie spojené s obedom prijali trinásti zamestnanci divíznych závodov Opravy a Servis a služby. Prišli medzi nich aj viceprezident pre výrobu Richard Veitch, viceprezident pre ľudské zdroje Miroslav Kiraľvarga a generálny manažér pre podporu výrobu Ján Vranec.

Ako už tradične, vyše hodinu a pol trvajúca debata sa točila nielen okolo roboty, zmenách vo fabrike, ktoré v priebehu dlhoročnej praxe zaznamenali na svojich pracoviskách elektrikári, zámočníci, montéri, či už v oblasti udržiavania bezproblémového chodu výrobných zariadení alebo ochrany bezpečnosti pri práci. Prezidentovi hostia v príjemnej atmosfére prezradili, ako už býva zvykom, aj čo-to zo svojho súkromného života.

Prezidentovi hostia

Divízny závod Opravy

Ján TIRPÁK, kontrolór - merač
V spoločnosti začínal v roku 1985 ako opravár elektromotorov hutníckych agregátov. Od roku 2000 pracoval v skúšobni, v súčasnosti zastáva pozíciu kontrolóra - merača v DZ Opravy. Zúčastňuje sa na bežných, stredných a generálnych opravách vo všetkých prevádzkach spoločnosti, počas ktorých vykonáva kontrolné merania zariadení výrobných liniek, navrhuje účinné opatrenia a spôsoby riešenia zistených nedostatkov. Je spoľahlivým a zodpovedným zamestnancom, ktorý dbá na bezpečnosť a kvalitu vykonávanej práce.

Jozef FABIÁN, prevádzkový zámočník, predák
Vo fabrike pracuje od roku 1969, kedy nastúpil do prevádzky Opravy hutníckych agregátov ako prevádzkový zámočník. Už od začiatku sa prejavoval ako veľmi šikovný a svedomitý pracovník. Vďaka svojim bohatým praktickým a teoretickým skúsenostiam a vedomostiam sa vypracoval na špičkového pracovníka. V roku 1986 bol menovaný za vedúceho pracovnej skupiny, ktorá pod jeho vedením vykonávala náročné opravy hutníckych agregátov. Často bol prizývaný ako poradca k opravám strojných zariadení v DZ Vysoké pece, VKB. V súčasnosti patrí pre svoju odbornosť a kvalitu práce medzi špičkových zamestnancov.

Jozef HOLUB, elektromontér, predák
Hutníkom je od roku 1972, začínal ako elektromontér, dnes je elektromontérom - predákom a zástupcom majstra. Je dôsledný a svedomitý v práci a príkladom pre ostatných. Je výborným odborníkom a kolegom. Počas 24 rokov praxe nemal žiadny pracovný úraz.

Imrich ŠIMKO, prevádzkový zámočník, predák
Prevádzkovým zámočníkom, opravárom hutníckych agregátov, je vo fabrike od roku 1971. Skúsenosti v svojej profesii nadobudol vďaka aktívnemu prístupu k práci a získavaním nových poznatkov v oblasti údržby. Jeho iniciatívny prístup k riešeniu pracovných úloh a príkladný vzťah k spolupracovníkom boli dôvodom jeho menovania do funkcie predáka. Kvôli svojim bohatým praktickým a teoretickým vedomostiam je často prizývaný, ako špeciálny poradca, na riešenie problémov v oblasti opráv hutníckych agregátov. Je aktívny v oblasti bezpečnosti práce, navrhuje riešenia a poukazuje na nebezpečné podmienky. Patrí medzi špičkových zamestnancov.

Mária KOPAČKOVÁ, elektromechanička
V spoločnosti pracuje od roku 1977, a to ako elektromechanička na úseku výroby a renovácie cievok do všetkých elektrických strojov zabudovaných vo fabrike. Je spoľahlivou a zodpovednou zamestnankyňou, ktorá dbá hlavne na bezpečnosť práce. Od roku 1995 je zástupkyňou zamestnancov pre oblasť bezpečnosti práce v stredisku a pôsobí tiež ako úseková dôverníčka odborovej organizácie.

Jozef JANKAL, montér oceľových konštrukcií, predák
Vo fabrike začínal v roku 1986 ako montér oceľových konštrukcií, od roku 1999 je predákom. Patrí medzi najskúsenejších zamestnancov s patričným rešpektom. Pri údržbe a opravách oceľových konštrukcií a žeriavových dráh sa aktívne zapája do riešenia problémov. Dokonale pozná žeriavové dráhy prevádzok Teplej valcovne. Svojím zodpovedným prístupom k práci je príkladom pre ostatných spolupracovníkov.

Divízny závod Servis a služby

Gejza FECOJÁGER, prevádzkový zámočník, predák
Do huty, konkrétne závodu Údržba, nastúpil v roku 1971 ako prevádzkový elektrikár, elektromontér. Pôsobil v OD 2 ako údržbár zdvíhacích zariadení pre prvovýrobu, kde pracuje dodnes. Počas svojej 35-ročnej praxe odovzdával a odovzdáva svoje vedomosti mladším kolegom. Zúčastňoval sa na rôznych modernizáciách zdvíhacích zariadení. K práci a zvereným úlohám pristupuje s plnou zodpovednosťou a je príkladom pre svojich spolupracovníkov. Svojou prácou prispieva k bezproblémovému chodu zdvíhacích zariadení na zverenom úseku.

Stanislav MESARČ, prevádzkový zámočník
Zamestnancom železiarní je od roku 1971, kedy nastúpil do DZ Energetika. Od roku 1980 pracoval v Oceliarni, v súčasnosti je prevádzkovým zámočníkom v DZ Servis a služby v prevádzke Opravy žeriavov prvovýroby. Podieľa sa na opravách žeriavov o nosnosti 280 ton. Pri odstraňovaní porúch je spoľahlivý a dôsledný. Svoje úlohy si plní vzorne, a to tak v oblasti strojného zabezpečenia opráv, ako aj v oblasti bezpečnosti práce.

Michal KLEIN, prevádzkový zámočník, predák
V spoločnosti pracuje od roku 1972. Začínal v Údržbe žeriavov valcovní ako elektrikár, opravár zdvíhacích zariadení. Na tomto pracovisku robí dodnes, v súčasnosti ako predák zmenovej údržby žeriavov Teplej valcovne a Hutníckej druhovýroby. Patrí medzi špičkových odborníkov elektroúdržby žeriavov. Úlohy vyplývajúce zo svojho pracovného zaradenia plní zodpovedne, vo vysokej kvalite a bezpečne.

Jozef ŽIGRAI,prevádzkový zámočník, predák
Do fabriky nastúpil v roku 1967 a pracoval ako zámočník - opravár zdvíhacích zariadení. V roku 1971 sa stal predákom skupiny opravárov a zástupcom majstra na úseku rannej zmeny pre strojnú údržbu zdvíhacích zariadení Teplej valcovne a Hutníckej druhovýroby. Svoje dlhoročné skúsenosti uplatňuje pri vedení zvereného kolektívu a vychováva mladú generáciu novoprijatých absolventov zo škôl, taktiež vedie odborný výcvik pracovníkov z učilišťa. Je veľkou oporou pre svojich spolupracovníkov.

Juraj SOKOL, inšpekčný prevádzkový zámočník
Zamestnancom spoločnosti je od roku 1966, začínal ako opravár zdvíhacích zariadení. Postupne sa vypracoval na predáka pracovnej skupiny. V súčasnosti patrí k najskúsenejším odborníkom v oblasti problematiky opráv zdvíhacích zariadení, aj preto mu bola zverená na týchto zariadeniach inšpekčná činnosť. Ako inšpekčný zámočník dbá o to, aby zariadenia fungovali čo najspoľahlivejšie. Bezpečnosť je u neho prvoradá. V priebehu 40 rokov nemal žiadny pracovný úraz. Je iniciatívny, zodpovedný, neustále hľadá spôsoby riešenia problémov. Je prínosom pre celú údržbársku "rodinu" opravárov zdvíhacích zariadení.

Ladislav ŠEŇO, prevádzkový zámočník, predák
V železiarňach pracuje od roku 1979, v súčasnosti ako predák rannej zmeny a zástupca majstra v prevádzke Žeriavy Studenej valcovne, Dopravy. Prešiel rôznymi profesiami. Má výborný prehľad o zverených zariadeniach, ktoré udržuje vo výbornom technickom stave. Rieši zložité situácie, so zákazníkom komunikuje na výbornej úrovni. Je členom tímu, ktorý rieši problematiku zubových spojok. Aktívne sa podieľa na modernizačných akciách, ako napríklad na rekonštrukcii trakčného vozíka č. 14. Aktívne poukazuje na nedostatky v oblasti bezpečnosti práce.

Miroslav GRAMATA, mechanik el. zariadenia, predák
V spoločnosti začal pracovať v roku 1985 ako mechanik meracích prístrojov na úseku údržby. Od roku 1988 bol údržbárom robotizovaných pracovísk, neskôr mechanikom váh. V roku 1996 bol menovaný za predáka opráv váh. Problematiku svojej práce ovláda výborne, v prípade potreby zastupuje majstra. Svoje bohaté skúsenosti odovzdáva aj v U. S. Steel Serbia. Patrí k zamestnancom s vysokou pracovnou morálkou a zmyslom pre bezpečnosť práce. Popri zamestnaní študuje na TU Košice, kde v tomto roku úspešne ukončil bakalárske štúdium. Pre svoje odborné vedomosti a spoľahlivosť je vzorom pre svojich spolupracovníkov.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...