Vyhľadávanie:

Ekologický informačný systém

Ekologický informačný systém

U. S. Steel Košice a životné prostredie

Ochrana životného prostredia patrí k základným atribútom podnikania U. S. Steel Košice. Jej kvalita, systém budovania environmentálneho riadenia podniku, strategické plánovanie investičných akcií na podporu ochrany ŽP, environmentálne vzdelávanie zamestnancov patria medzi podstatné kroky vedúce k neustálemu zlepšovaniu životného prostredia a minimalizácii negatívnych dopadov na okolie.
Vzhľadom na vysokú energetickú náročnosť výroby vo fabrike a značné množstvo informácií z monitorovacieho procesu v divíznych závodoch, je čím ďalej tým dôležitejšia práca s informáciami popisujúcimi stav životného prostredia v USSK. Zber, vyhodnocovanie výsledkov a distribúciu zabezpečuje v rámci podniku Ekologický Informačný Systém - EkologIS.

EkologIS sumarizuje všetky relevantné informácie životného prostredia USSK. Informácie, vstupujúce do systému, sú zadávané automaticky, poloautomaticky, resp. ručne. EkologIS má tri základné moduly: ochrana ovzdušia, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo. Modul odpadového hospodárstva zabezpečuje celopodnikovú evidenciu odpadov podľa jednotlivých DZ a generovanie hlásení o nakladaní s nimi. A to či už ide o nebezpečné, resp. nie nebezpečné odpady. Informácie vystupujúce z tohto modulu sumarizujú pohyb odpadov od ich vzniku až po identifikáciu ich zneškodňovania v rámci daného časového obdobia - mesiac/ rok.

Oblasť vôd pokrýva monitoring odpadových vôd a sumarizuje výsledky merania na základe kontinuálnych meracích systémov, resp. výsledky z laboratórnych analýz. Kontinuálne analýzy sú prenášané do EkologIS-u z BČOV Koksovňa alebo ČOV Sokoľany. Laboratórne analýzy sa vyhodnocujú a zadávajú do systému laboratóriom odboru Ekológia.
Ochrana ovzdušia je oblasť najviac zautomatizovaná v oblasti analýz a prenosu informácií z nich. Kontinuálne meracie systémy, ktoré boli zatiaľ uvedené do trvalého užívania, sú do systému prenášané z teplárne DZ Energetika. Ďalšími informáciami, ktoré sú do EkologIS-u prenášané kontinuálne, sú údaje z imisných monitorovacích staníc (Veľká Ida, Poľov, Haniska). V budúcnosti pribudnú ďalšie kontinuálne merania v DZ Vysoké pece a Oceliareň.

Vzhľadom na to, že informácií stále pribúda, Ekológia v spolupráci s dodávateľom informačných systémov pracuje na tvorbe kontrolného systému zberu a vyhodnocovania informácií z EkologIS-u.
Cieľom projektu je umožniť trvalé monitorovanie udalostí v rámci USSK z kontinuálnych a dočasne aj z diskontinuálnych meracích zariadení v oblasti ovzdušia a odpadových vôd. Ide o dispečerský informačný systém pre divízne závody, hlavný dispečing a iné odborné útvary pre sledovanie dodržiavania limitných hodnôt stanovených zákonmi a rozhodnutiami. Systém bude pracovať na princípe semaforu:
- zelená farba - zariadenie funguje v rámci predpísaných parametrov
- oranžová farba - naplnenie limitnej hodnoty od 80 - 100 percent
- červená farba - prekročenie limitnej hodnoty.


Cieľom zberu a vyhodnocovania informácií v reálnom čase je preventívne hodnotenie údajov, ktoré máme k dispozícii tak, aby sme reagovali ešte pred vznikom nežiaducej udalosti a prispeli k ochrane životného prostredia pre nás, zamestnancov USSK, a naše okolie.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...