Vyhľadávanie:

Ekologický informačný systém

Ekologický informačný systém

U. S. Steel Košice a životné prostredie

Ochrana životného prostredia patrí k základným atribútom podnikania U. S. Steel Košice. Jej kvalita, systém budovania environmentálneho riadenia podniku, strategické plánovanie investičných akcií na podporu ochrany ŽP, environmentálne vzdelávanie zamestnancov patria medzi podstatné kroky vedúce k neustálemu zlepšovaniu životného prostredia a minimalizácii negatívnych dopadov na okolie.
Vzhľadom na vysokú energetickú náročnosť výroby vo fabrike a značné množstvo informácií z monitorovacieho procesu v divíznych závodoch, je čím ďalej tým dôležitejšia práca s informáciami popisujúcimi stav životného prostredia v USSK. Zber, vyhodnocovanie výsledkov a distribúciu zabezpečuje v rámci podniku Ekologický Informačný Systém - EkologIS.

EkologIS sumarizuje všetky relevantné informácie životného prostredia USSK. Informácie, vstupujúce do systému, sú zadávané automaticky, poloautomaticky, resp. ručne. EkologIS má tri základné moduly: ochrana ovzdušia, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo. Modul odpadového hospodárstva zabezpečuje celopodnikovú evidenciu odpadov podľa jednotlivých DZ a generovanie hlásení o nakladaní s nimi. A to či už ide o nebezpečné, resp. nie nebezpečné odpady. Informácie vystupujúce z tohto modulu sumarizujú pohyb odpadov od ich vzniku až po identifikáciu ich zneškodňovania v rámci daného časového obdobia - mesiac/ rok.

Oblasť vôd pokrýva monitoring odpadových vôd a sumarizuje výsledky merania na základe kontinuálnych meracích systémov, resp. výsledky z laboratórnych analýz. Kontinuálne analýzy sú prenášané do EkologIS-u z BČOV Koksovňa alebo ČOV Sokoľany. Laboratórne analýzy sa vyhodnocujú a zadávajú do systému laboratóriom odboru Ekológia.
Ochrana ovzdušia je oblasť najviac zautomatizovaná v oblasti analýz a prenosu informácií z nich. Kontinuálne meracie systémy, ktoré boli zatiaľ uvedené do trvalého užívania, sú do systému prenášané z teplárne DZ Energetika. Ďalšími informáciami, ktoré sú do EkologIS-u prenášané kontinuálne, sú údaje z imisných monitorovacích staníc (Veľká Ida, Poľov, Haniska). V budúcnosti pribudnú ďalšie kontinuálne merania v DZ Vysoké pece a Oceliareň.

Vzhľadom na to, že informácií stále pribúda, Ekológia v spolupráci s dodávateľom informačných systémov pracuje na tvorbe kontrolného systému zberu a vyhodnocovania informácií z EkologIS-u.
Cieľom projektu je umožniť trvalé monitorovanie udalostí v rámci USSK z kontinuálnych a dočasne aj z diskontinuálnych meracích zariadení v oblasti ovzdušia a odpadových vôd. Ide o dispečerský informačný systém pre divízne závody, hlavný dispečing a iné odborné útvary pre sledovanie dodržiavania limitných hodnôt stanovených zákonmi a rozhodnutiami. Systém bude pracovať na princípe semaforu:
- zelená farba - zariadenie funguje v rámci predpísaných parametrov
- oranžová farba - naplnenie limitnej hodnoty od 80 - 100 percent
- červená farba - prekročenie limitnej hodnoty.


Cieľom zberu a vyhodnocovania informácií v reálnom čase je preventívne hodnotenie údajov, ktoré máme k dispozícii tak, aby sme reagovali ešte pred vznikom nežiaducej udalosti a prispeli k ochrane životného prostredia pre nás, zamestnancov USSK, a naše okolie.

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...