Vyhľadávanie:

Predpoklady i zázemie tu sú

Predpoklady i zázemie tu sú

Bude Centrum odborného vzdelávania pre potreby hutníctva v Šaci?

O štatút Centra odborného vzdelávania sa uchádza Stredná odborná škola v Košiciach-Šaci, bývalé SOU hutnícke. S cieľom posúdiť stav pripravenosti na jeho zriadenie sa minulý týždeň v stredu, 18. apríla, zišli v priestoroch školy členovia komisie pod vedením zástupkyne odboru školstva Košického samosprávneho kraja Viery Juríkovej. Na stretnutí nechýbali ani zástupcovia úradu práce, škôl príbuzných odborov, ako aj generálny manažér pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milan Polča reprezentujúci spoločnosť U. S. Steel Košice, ktorá so SOŠ Košice-Šaca pri výchove a príprave budúcich hutníkov intenzívne spolupracuje už niekoľko rokov. V sprievode riaditeľa školy Jozefa Šablatúru a jeho tímu absolvovali hostia prehliadku učební a dielní praktického vyučovania budúcich hutníkov, strojárov a elektrotechnikov, oboznámili sa s ich technickým a technologickým vybavením, neskôr diskutovali o možnostiach spolupráce centra so zamestnávateľmi, úradmi práce i so strednými školami, ktoré pripravujú žiakov v príbuzných odboroch.

Šaca má všetky predpoklady štatút Centra odborného vzdelávania pre potreby hutníctva získať. "Predurčuje nás k tomu dobré materiálno-technické vybavenie, historický vývoj, úzka spolupráca so silným strategickým partnerom - spoločnosťou U. S. Steel Košice a tiež inými zamestnávateľmi vo Východoslovenskom kraji," mieni Jozef Šablatúra. Zdôraznil tiež, že škola dosahuje dobré výsledky v oblasti prípravy žiakov na robotnícke povolania, jej absolventi nachádzajú široké uplatnenie v rôznych odboroch predovšetkým v košickej oceliarni a iných firmách nielen v blízkom okolí Košíc, ale i v rámci Slovenska.

V Šaci chcú vybudovať moderné vzdelávacie zariadenie na prípravu odborníkov pre hutnícky priemysel vo vytypovaných odboroch, vypracovať nové vzdelávacie programy pre nácvik zručností a odbornú prípravu v spolupráci so zamestnávateľmi a inými vzdelávacími zariadeniami v Košiciach a tiež, okrem iného, vytvoriť taký vzdelávací systém prípravy odborníkov, ktorý by zabezpečil absolventom odbornú úroveň a technické zručnosti porovnateľné s absolventmi vo vyspelých štátoch Európy a ktoré by zodpovedali predstavám a požiadavkám budúcich zamestnávateľov.

So vznikom centier odborného vzdelávania vo vybraných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja ráta Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania v súlade s pripravovaným zákonom o odbornom vzdelávaní, ktorý už schválila vláda SR a v súčasnosti o ňom rokuje Národná rada SR. Cieľom, v spolupráci so zamestnávateľmi je, aby centrá vytvorili také podmienky pre teoretickú i praktickú prípravu, ktoré by boli porovnateľné s praxou. Slúžiť budú aj školám príbuzných odborov. Zamestnávatelia, ktorí už o podporu takýchto centier prejavili záujem, budú mať možnosť v nich preškoľovať aj svojich zamestnancov. O tom, ktoré zo škôl štatút centra získajú, bude informovať centrálna komisia KSK na odbornej konferencii koncom apríla tohto roku. Svoju činnosť by mali začať 1. septembra 2009.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...