KONTAKT  |    _eng _sk

Sofistikované riešenia pre všetky prevádzky
           Pridané: 28.09.2016
Autor: Richard DREISIG
Kategória: Divízie

Viete na čo slúži Centrum excelentnosti pre technický dizajn a meracie systémy? Navrhuje moderné, sofistikované technické riešenia na zvyšovanie spoľahlivosti výrobných zariadení, monitoring, zdokonaľovanie a riadenie výrobných procesov a kvality výrobkov. Toto centrum spadá do pôsobnosti generálnej manažérky pre výskum a vývoj USSE a v spolupráci so zadávateľmi úloh, odbornými a výrobnými útvarmi, rieši požiadavky prichádzajúce z prevádzok celého výrobného toku USSK. Skladá sa z dvoch pracovísk.

Prvé sa zaoberá mechanickým/strojárskym dizajnom. „Konštruktéri pomocou počítačových CAD programov navrhujú 3D modely celkov a častí našich výrobných strojov a zariadení, zhotovujú výrobnú výkresovú dokumentáciu a poskytujú technickú asistenciu pri inštalácii navrhovaného riešenia. Spomeniem napríklad spoluprácu na znížení množstva tuhých znečisťujúcich látok v koksovni s technickým riešením nadstavby hasiacej veže, či spoluprácu na zlepšení procesu spekania aglomeračnej zmesi konštrukčnými návrhmi zapaľovacích hláv a roštníc. Nedávno sme sa spolu s ČVUT Brno podieľali na projekte, ktorý riešil chladenie pracovných valcov v teplej valcovni. Toto inovatívne riešenie prinesie zvýšenie životnosti valcov, úsporu množstva chladiacej vody, ale aj vyššiu kvalitu výrobkov,“ približuje časť pracovnej agendy tohto tímu riaditeľ pre technický dizajn a správu projektov Peter Korytko. V tíme dizajnérov pracujú výskumníci a vývojári Richard Jacko, Ladislav Čecho a Martin Šima.

Na druhom pracovisku sa výskumníci a vývojári Róbert Matina, Rastislav Daník a Peter Krajný zaoberajú návrhom meracích systémov. Riešia požiadavky na aplikácie meraní rôznych fyzikálnych veličín. „Dnes je omnoho viac možností ako v minulosti. Hardvér aj softvér sú oveľa sofistikovanejšie a výkonnejšie, vďaka čomu je možné merať viac veličín s vyššou frekvenciou i presnosťou. Kolegovia najprv údaje z prevádzky zmerajú, zozbierajú, následne spracujú a nakoniec transformujú do výstupnej, užívateľovi komfortnej formy. Meracie systémy sú dimenzované na náročné podmienky, pretože často sú inštalované a pracujú v horúcom, prašnom alebo chemicky agresívnom prostredí. K návrhu meracieho systému kolegovia vyvíjajú a programujú aj riadiaci softvér,“ informuje P. Korytko. Trio špecialistov sa môže pochváliť napríklad vývojom a implementáciou systému na meranie výšky hladiny ocele v konvertore, protiprievalového systému na linkách kontinuálneho odlievania ocele, či systémov merania vibrácií na valcovacích tratiach.

Tím z odboru riaditeľa pre technický dizajn a správu projektov má pod palcom aj administratívny systém Výskumu a vývoja USSE. Registrujú sa v ňom všetky výskumné úlohy. Systém má dve časti. Prvá registruje dlhodobé výskumné úlohy a druhá krátkodobé – takzvané operatívne úlohy. Dokumentácia výskumnej úlohy zahŕňa evidenciu podnetu, úvodnú štúdiu a záverečnú správu a je v nej uvedený súčasný stav znalostí problematiky, návrh a harmonogram riešenia úlohy, rozpočet, výsledky a výstupy.  

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu