KONTAKT  |    _eng _sk

M. Kiraľvarga je prezidentom zväzu zamestnávateľov v hutníctve
           Pridané: 26.03.2007
Autor: Marián HUTŇAN
Kategória: 12/2007

Sú za rovný a nediskriminačný Zákonník práce, ktorý nebude diskriminovať zamestnávateľov ani zamestnancov

Novým prezidentom zamestnávateľského Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR (ZHŤPaG) sa na 23. valnom zhromaždení (VZ) zväzu v piatok 16. marca v Demänovskej Doline stal Miroslav Kiraľvarga, viceprezident U. S. Steel Košice pre ľudské zdroje. Valné zhromaždenie zároveň zvolilo na ďalšie štyri roky nové orgány združenia - 11-členné predstavenstvo a päťčlennú dozornú radu a prijalo základné smery činnosti na ďalšie obdobie.

"Zákonník práce, táto základná norma, ktorá upravuje vzťahy medzi zamestnávateľmi, zamestnancami aj zástupcami zamestnancov musí byť rovná a nediskriminačná voči všetkým stranám. Podľa nášho názoru v niektorých prípadoch predložený návrh diskriminuje zamestnávateľov a zvýhodňujezástupcov zamestnancov. V iných prípadoch neodôvodnene zasahuje aj do práv zamestnancov. Považujeme za účelné prerokovať naše zásadné výhrady k predloženému návrhu s predstaviteľmi zástupcov zamestnancov, ktorí sú našimi sociálnymi partnermi," uvádza zväz vo vyhlásení, ktoré prijali delegáti Valného zhromaždenia ZHŤPaG na margo pripravovanej novely Zákonníka práce.

Ešte pred konaním VZ predstavenstvo zväzu prijalo za nového člena zväzu spoločnosť U. S. Steel Košice-Labortest. Jej predstaviteľ - riaditeľ Ladislav Rožek sa stal členom predstavenstvaZHŤPaG. Členkou tohto orgánu je aj asistentka Generálneho právneho zástupcu USSK Elena Petrášková. Predsedom dozornej rady zväzu je Ľubomír Turkovič (IDO Hutný projekt Bratislava), členom dozornej rady je aj Jozef Kunc, riaditeľ spoločnosti Obal-Servis Košice.

VZ v piatok prijalo aj Základné smery činnosti zväzu na ďalšie obdobie. V záujme udržania konkurencie schopnosti členských organizácií bude ZHŤPaG podporovať liberalizáciu energetického trhu, zníženie daňového zaťaženia pre energetické produkty a opatrenia smerujúce k vstupu Slovenska do eurozóny. "Bezpečnosť práce a prevádzky v našich členských organizáciách je najvyššou prioritou. Vo zväze chceme v tejto oblasti poskytovať štátnym orgánom praktické skúsenosti jednotlivých členov a od štátnych orgánov budeme našim členom prezentovať názory na správnu aplikačnú prax. S touto činnosťou úzko súvisí problematika úrazového poistenia a odškodňovania pracovných úrazov a chorôb z povolania. Platný systém má výrazné nedostatky a preto našou snahou bude spolupracovať so všetkými zainteresovanými na odstránení týchto nedostatkov," zdôraznil novozvolený prezident ZHŤPaG M. Kiraľvarga. Dodal, že zväz sa bude aj naďalej aktívne zúčastňovať na legislatívnom procese formou konzultácií s ústrednými orgánmi štátnej správy najmä v štádiu prípravy návrhov všeobecne záväzných právnych noriem, v pripomienkovom konaní a konzultáciami s poslancami NR SR pri pozmeňujúcich návrhoch.

Delegáti valného zhromaždenia sa v piatok tiež zhodli, že zväz bude naďalej poskytovať podľa svojich možností podporu vzdelávacím organizáciám, ktoré sú jeho členmi. Zväz bude pokračovať aj v organizovaní stretnutí pracovných skupín s partnerskými organizáciami susedných krajín za účelom výmeny skúsenostía koordinácie postupu pri prijímaní nových normatívnych aktov EÚ. V neposlednom rade bude naďalej udržiavať profesijné tradície a vychovávať aj nastupujúcu generáciu k ich zachovaniu a pestovaniu profesijnej hrdosti. Zamestnávateľský Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR združuje 42 členských organizácií, ktoré zamestnávajú 25 tisíc zamestnancov. Je sociálnym partnerom štyroch odborových zväzov (OZ Metalurg , OZ Kovo , OZ Pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR a Nezávislých kresťanských odborov Slovenska).

Empty

ODPORÚČAME

02.08.2019
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam
19.06.2019
U. S. Steel Košice odstavuje vysokú pec č. 2