Vyhľadávanie:

Univerzita si svoju existenciu bez spolupráce s praxou nevie predstaviť

Univerzita si svoju existenciu bez spolupráce s praxou nevie predstaviť

Hovoríme s rektorom Technickej univerzity v Košiciach Antonom Čižmárom

Technická univerzita v Košiciach si v uplynulých dňoch pripomenula množstvom podujatí jubileum, 60. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sme o rozhovor požiadali jej rektora Antona Čižmára.

· Ako hodnotíte súčasnú situáciu v technickom vzdelávaní na Slovensku?
Kvalitu vysokoškolského vzdelávania na slovenských univerzitách s technickým zameraním považujem za veľmi dobrú. Napriek tomu, že sa v súčasnosti nachádzame v nevďačnom finančnom prostredí, zvyšovanie kvality na našej univerzite vnímame ako samozrejmý proces. Tú totiž v technickom vzdelávaní neoklamete. Aj preto neustále a viac ako inokedy vyžadujeme od našich študentov potrebné vedomosti z prírodovedných a technických disciplín, ale aj budujeme pre nich moderné laboratóriá a umožňujeme im kontakty s praxou, aby sme vedeli , čo najviac prax požaduje a prispôsobovali tomu podľa možnosti aj obsah štúdia. Nechceme sa zamerať na masovosť, ale na kvalitu.
Mal som možnosť navštíviť mnohé univerzity technického zamerania vo svete a môžem povedať, že vedomosti našich študentov i absolventov sú s tými v Európe a vo svete porovnateľné. Zmeny v prijímaní žiakov na stredné školy i novela vysokoškolského zákona dávajú signál, že pre hospodársky rast našej krajiny sú univerzity s technickým a technologickým zameraním žiaduce. Je len na nás, ako dokážeme prezentovať pred mladými ľuďmi technické smery tak, aby boli atraktívne.

· Poznáte úspešnosť uplatnenia vašich absolventov na trhu práce? Čo pre ňu robíte? Čo je v tomto ohľade pre kvalitu vzdelávacieho procesu kľúčové?
Sledovať zamestnanosť našich absolventov je pre nás veľmi dôležité. Informácie o zamestnanosti absolventov jednotlivých študijných programov sa sústreďujú na fakultách, respektíve na pracoviskách, ktoré garantujú študijné programy. Ide väčšinou o katedry, ktoré sú v kontakte s absolventmi a aktualizujú údaje. Štatistické údaje o absolventoch Technickej univerzity v Košiciach čerpáme aj zo štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Za kľúčové z hľadiska kvality nášho vzdelávania považujeme stanoviská zamestnávateľov, zastúpených aj v komisiách pre štátne skúšky, k úrovni vzdelania našich absolventov.

· Technická univerzita v Košiciach sa stala centrom vedy, výskumu a vzdelávania, ktoré spolupracuje na riešení celého radu medzinárodných projektov. Spomeniete aspoň niektoré z nich?
Technická univerzita v Košiciach sa v značnej miere zapája do medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce v rámci jednotného európskeho výskumného priestoru, čoho dôkazom je 68 medzinárodných projektov najrozmanitejšieho charakteru, riešených na jednotlivých fakultách a pracoviskách prostredníctvom medzinárodných programov. Naša univerzita spolupracuje s vyše tristo partnermi zo zahraničia na riešení medzinárodných projektov, z ktorých asi štyridsať percent tvoria komerčné inštitúcie typu stredných a veľkých priemyselných spoločností. Objem finančných prostriedkov na projekty zo zahraničia predstavoval vlani vyše 1,2 milióna eur.
Jednotlivé projekty sú orientované na riešenie celého spektra problematík a oblastí. Spomeniem napríklad inteligentné dobývanie a spracovanie surovín, inteligentné bane budúcnosti, integrované manažérstvo rizík v strojárskom priemysle, rečové technológie v telekomunikačných a informačných systémoch, integrovaný výskum a využitie progresívnych systémov, materiálov a technológií, informačné a komunikačné technológie pre znalostné systémy rôznych druhov, vývoj moderného rehabilitačného systému na zlepšenie stability a motorických funkcií pri chôdzi, ako prevencia úrazov u starých ľudí, optimalizácia procesu výroby komponentov leteckých motorov a mnohé ďalšie.

· Naďalej platí, že Technická univerzita v Košiciach je lídrom v úspešnosti získavania financií zo štrukturálnych fondov i rámcových programov Európskej únie? Ako sa vám darí v tejto oblasti?
Veľmi dobre. Rozvoj vzdelávania, výskumu a vývoja na našej univerzite je významne podporený zo zdrojov štrukturálnych fondov dotovaných Európskou komisiou. V súčasnosti naša univerzita realizuje 43 projektov s dotáciou 80,7 milióna eur. Výška nenávratného finančného príspevku presahuje 58 miliónov eur. Na spolufinancovaní týchto projektov sa podieľame piatimi percentami. Na fakulte elektrotechniky a informatiky, stavebnej fakulte, strojníckej fakulte a fakulte BERG boli postupne vybudované centrá excelentného výskumu. Veľmi úspešné sú projekty našich fakúlt v oblasti aplikovaného výskumu, ktoré sú zamerané na potreby priemyslu. Rektorát univerzity vlani priamo koordinoval sedem projektov. Tri z nich sú zamerané na obnovu infraštruktúry budov, učební, laboratórií za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.
V rámci podpory aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií patria k našim významným projektom Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií a Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva. Vlani sme začali realizovať projekt Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách, na ktorom participujú tri univerzity a sedem partnerov z praxe. Technická univerzita v Košiciach si už dlhodobejšie udržuje vysoký kredit v úspešnosti získavania financií na projekty, ktoré sú podporované z rámcových programov Európskej únie. V rámci 6. RP sa ocitla medzi Top 20 najúspešnejších účastníkov z nových členských štátov EÚ pre oblasť aplikácie informačných technológií. Vlani obsadila prvé miesto v Slovenskej republike v získavaní prostriedkov EÚ pre výskumné projekty 7. RP. V súčasnosti v ňom riešime dvadsaťštyri projektov.

· Ako hodnotíte spoluprácu s priemyselnou sférou a aké sú možnosti jej rozvoja?
Naša univerzita si svoju existenciu bez spolupráce s praxou nevie predstaviť. Je obojstranne výhodná. My produkujeme pre podniky kvalitnú pracovnú silu, pričom dôležitá je pre nás spätná väzba, pretože nás obohacuje a ukazuje, kde sú ešte naše možnosti zlepšenia. Minuloročný obrat našej univerzity predstavoval 70,7 milióna eur. Zo štátneho rozpočtu sme z toho dostali približne 40 miliónov. Znamená to, že dokážeme aj z iných zdrojov, medzi ktorými je aj spolupráca s praxou, získať také finančné prostriedky, ktorých výška je porovnateľná s obnosom na štandardných európskych a svetových univerzitách. Chcem s potešením zdôrazniť, že spolupráca so spoločnosťou U. S. Steel Košice patrí už tradične k najlepším.
No nielen financie sú potrebné. Dôležité je tiež to, aby sme v predstihu modernizovali formy a metódy výučby, aby sme vedeli v akých odboroch vychovávať našich študentov pre čo najlepšiu uplatniteľnosť v priemyselných podnikoch. Každá naša fakulta má v oblasti priemyslu, či už ide o informačné technológie, strojárstvo, hutníctvo, elektrotechniku, svojich strategických partnerov. Spolupráca s praxou a spoločné kontakty sprístupňujú našim študentom reálny život. A to je na nezaplatenie. Veľmi si ceníme, keď ľudia z firiem prichádzajú k nám a odovzdávajú študentom svoje poznatky a skúsenosti. Vážime si, že máme v orgánoch fakúlt a univerzity manažérov z rôznych podnikov. O výborných vzťahoch medzi našou univerzitou a vašou spoločnosťou hovorí skutočnosť, že spoločnosť U. S. Steel Košice je zastúpená v Správnej rade Technickej univerzity v Košiciach takou skvelou osobnosťou, akou je prezident vašej firmy David J. Rintoul.

Ďalšie články

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...