KONTAKT  |    _eng _sk

Výmena kus za kus už prináša výsledky
           Pridané: 03.08.2016
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 16/2016

Hospodárnejšie nakladanie s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami

Kontrola obsahu kontajnerov určených na zber vyradených osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) v marci tohto roku odhalila, že sa v nich nachádza nemálo použiteľných OOPP. Mali iba jednu „chybu“. Boli špinavé. Inak plne funkčné. Stačilo ich teda v práčovni vyčistiť a zamestnanci ich mohli používať ďalej bez problémov. Pripomeňme, že zamestnanci sú povinní starať sa o bežné udržiavanie OOPP v akceptovateľnom, funkčnom stave, pod čím sa rozumie bežné čistenie, oprášenie, umytie a podobne. Opravy, čistenie, pranie a dezinfekciu zabezpečuje spoločnosť.

Situáciou sa zaoberala aj Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci U. S. Stee­l Košice, s.r.o., ktorá konštatovala, že plytvaniu s OOPP treba zabrániť. „Prvým krokom bolo, že sme vydali povinný bezpečnostný kontakt, v ktorom sme zamestnancov upozornili, že životnosť OOPP nie je časovo obmedzená. Osobné ochranné pracovné prostriedky je možné vyradiť alebo vymeniť len v prípade nadmerného poškodenia alebo pri strate ich funkčných vlastností, či pri ukončení pracovného pomeru. Užívateľ ich musí vrátiť späť do výdajne (skladu) OOPP. Za posúdenie miery poškodenia a nutnosti výmeny OOPP zodpovedá priamy nadriadený zamestnanca,“ hovorí riaditeľ pre bezpečnosť valcovní a finálnej výroby Pavel Vaščák, iniciátor myšlienky zmeniť spôsob vydávania OOPP.

„Druhým krokom na nápravu bolo zavedenie nového spôsobu vydávania OOPP od 1. júna 2016, ktorý posilňuje zodpovednosť a právomoc majstrov/vedúcich pri preberaní použitých OOPP a rozhodovaní o pridelení nových,“ pokračuje P. Vaščák. „Priami nadriadení musia zodpovedne posúdiť, či odovzdávané OOPP stratili svoju funkčnosť, či nie sú len znečistené alebo napríklad rozpárané a opravu je možné zabezpečiť v práčovni, alebo či sú nepoužiteľné pre zamestnancov prevádzky a ani pre nikoho iného a či budú vymenené a ako nepoužiteľné odovzdané na zberné miesto. Naším zámerom nie je ľuďom zobrať niečo, na čo majú nárok, ale zastaviť plytvanie, keďže prax ukázala, že s OOPP sa plytvá. Preto sme do celého procesu zaviedli adresnosť. To znamená, že konkrétne OOPP dostane konkrétny zamestnanec. V praxi to funguje teraz tak, že majster zašle požiadavku na nové OOPP elektronickou poštou do skladu OOPP, tak ako doteraz, s tým rozdielom, že pripojí meno a osobné číslo zamestnanca, pre ktorého OOPP požaduje. Zamestnanec si OOPP prevezme osobne na jednom zo siedmich výdajných miest v podniku, pričom poškodené OOPP musí odovzdať. Prevzatie potvrdí podpisom v evidenčnom liste pridelených OOPP. Netýka sa to tlmičov sluchu, respirátorov a podobne, tie pre majstrovský úsek odoberá majster alebo ním poverený zamestnanec. Majster či iný nadriadený hromadne žiada sklady aj o výmenu či pranie rukavíc.“

Pri presadzovaní hospodárneho nakladania s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, zdôraznil P. Vaščák, bolo veľmi dôležité, že túto myšlienku od začiatku podporovali odborári OZ KOVO. „Boli to najmä inšpektor BOZP pri Rade odborov U. S. Steel Košice Alexander Tažik a podpredseda Rady odborov OZ KOVO a predseda ZO OZ KOVO v divíznom závode Oceliareň Juraj Varga. Práve v Oceliarni sme nový spôsob vydávania OOPP mesiac testovali. Pri príprave boli veľmi nápomocní aj manažéri výrobných prevádzok. Patrili k nim najmä vedúci prevádzky Kyslíkové konvertory oceliarne 2 Eduard Juhan alebo koordinátor projektov v DZ Studená valcovňa Milan Korenko. No a samozrejme tím kolegýň pod vedením Kamily Gondovej z útvaru Generálneho manažéra pre materiálové riadenie, ktorý sa zhostil všetkej administratívnej práce súvisiacej so zmenou spôsobu vydávania OOPP.“

Doteraz podľa vyjadrenia P. Vaščáka nezaznamenali na zmenu spôsobu vydávania OOPP žiadne negatívne ohlasy od zamestnancov. Naopak pozitívom je, že už môžu vyčísliť úspory. „Využívaním princípu kus za kus sme v porovnaní s júnom 2015 vo firme ušetrili na nákupe nových osobných ochranných pracovných prostriedkov 123 tisíc eur.“ A ďalšie prínosy získajú možno už čoskoro.

Riaditeľ pre bezpečnosť valcovní zároveň informuje, že v súčasnosti, v rámci zámerov hospodárenia s materiálom, prebieha aktualizácia regulatívov OOPP. „Ide v nej o to, aby mal každý zamestnanec OOPP v súlade s katalógom OOPP, keďže niektoré položky boli nahradené novými. Aktualizácia si vyžaduje zodpovedný prístup manažérov pri posudzovaní OOPP. Nie je dôvod žiadať o pridelenie OOPP tam, kde majú iné OOPP rovnakej funkcie alebo OOPP pre niektoré činnosti, pri ktorých sú použiteľné aj už doteraz pridelené OOPP,“ konštatuje P. Vaščák. 

Empty

ODPORÚČAME

13.05.2021
USS oznamuje svoj cieľ dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu
01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021